Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze oraz kapitał zakładowy

Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Cajamarca Holland B.V. posiadająca 10 319 842 akcje, stanowiące 56,98% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 56,98% ogólnej liczby i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Cajamarca Holland B.V. jest spółką prawa holenderskiego prowadzącą działalność deweloperską.

Jednostką dominującą Grupy najwyższego szczebla jest Israel Land Development Company Ltd. (z siedzibą w Tel Awiwie, w Izraelu), której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 18.113.255 akcji, w tym:

  • 11.440.000 akcji serii A,
  • 3.654.379 akcji serii B.
  • 3.018.876 akcji serii C.

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,25 zł.

Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale (%) Liczba głosów (szt.) Udział w głosach (%)
Cajamarca Holland B.V. 10 319 842 56,98 10 319 842 56,98
Thesinger Limited 1 771 320 9,78 1 771 320 9,78
Gracecup Trading Limited 641 558 3,54 641 558 3,54
Miro B.V. 452 955 2,50 452 955 2,50
Shimshon Marfogel 149 155 0,82 149 155 0,82
Miro LTD. 99 170 0,55 99 170 0,55
Aegon OFE 1 149 775 6,35 1 149 775 6,35
MetLife OFE 948 387 5,24 948 387 5,24
Pozostali 2 581 093 14,24 2 581 093 14,24
Ogółem 18 113 255 100 18 113 255 100

 

SKŁAD AKCJONARIATU(%)

udział w kapitale zakładowym zapewniający taką samą liczbę głosów na WZA

 

 

 

 

 

Klienci

więcej