Raporty bieżące

Lista raportów
Raport bieżący 15/2020 – 16.10.2020

Emisja obligacji serii C1 przez MLP Group S.A.

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 05.10.2020 r., informuje że w dniu 16.10.2020 r. zostało prawidłowo opłaconych 15.000 sztuk obligacji na okaziciela serii C1 Spółki o wartości nominalnej 1.000 euro każda i łącznej wartości emisyjnej 15.000.000 euro („Obligacje”).

Na rynku pierwotnym zapis na Obligacje złożyło 17 podmiotów (w tym subfundusze), na łączną liczbę 16.030 sztuk Obligacji. Obligacje przydzielono 17 podmiotom (w tym subfunduszom), średnia dla całej emisji Obligacji stopa redukcji wyniosła ok. 6,4%. Spółka przydzielił ostatecznie 15.000 sztuk Obligacji.

Obligacje zostały zapisane w ewidencji prowadzonej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLMLPGR00066. Spółka będzie wnioskowała o asymilację Obligacji z obligacjami serii C (kod ISIN: PLMLPGR00058) Spółki, dopuszczonymi i wprowadzonymi do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „Catalyst” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Z chwilą asymilacji Obligacji z obligacjami serii C zwiększą one łączną liczbę obligacji będących przedmiotem obrotu na rynku Catalyst pod nazwą skróconą „MLP0225” do 45.000 sztuk.

Pozostałe paramenty Obligacji zostały podane w raporcie bieżącym nr 11/2020 z dnia 29.09.2020 r. oraz raporcie bieżącym nr 12/2020 z dnia 05.10.2020 r.

Stosownie do uchwały nr 790/2020 Zarządu GPW z dnia 15.10.2020 r. Obligacje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst z dniem rejestracji tych Obligacji przez KDPW, tj. w dniu 16.10.2020 r.

 

 

Podstawa prawna:

art. 17. ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący 14/2020 – 12.10.2020

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

Na podstawie art. 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MLP Group S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2020. Raport zostanie przekazany w dniu 27 listopada 2020 roku (poprzedni termin to: 17 listopada 2020 roku).

Zmiana terminu publikacji raportu wynika z potrzeby dostosowania tego terminu do możliwego, rozważanego przez Spółkę harmonogramu podwyższenia jej kapitału zakładowego, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 13/2020 i możliwego obejmowania akcji przez podmioty objęte obowiązkami wynikającymi z przewidywanego przez MAR okresu zamkniętego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe.

Raport bieżący 13/2020 – 12.10.2020

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podjęcia przez Zarząd MLP Group S.A. decyzji o podjęciu przez MLP Group S.A. analiz i prac na potrzeby przygotowania i ewentualnego podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w Statucie Spółki (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych w liczbie nie większej niż 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) oraz przekazanie informacji bieżącej o podjęciu przez Zarząd uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w Statucie Spółki (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych serii D.

Niniejsza komunikacja nie jest kierowana ani przeznaczona do jakichkolwiek odbiorców posiadających miejsce zamieszkania, siedzibę, organ zarządzający, zakład główny na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani podlegających jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone. Powyższe zastrzeżenie dotyczy także obywateli tych państw.

Zarząd MLP Group S.A. („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie Nadużyć na Rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), przekazuje niniejszym opóźnioną informację poufną w sprawie podjęcia przez Zarząd MLP Group S.A. decyzji w sprawie podjęcia przez MLP Group S.A. analiz i prac na potrzeby przygotowania i ewentualnego podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w art. 9a Statutu Spółki w drodze emisji akcji zwykłych w granicach określonych postanowieniami art. 9a Statutu Spółki, wprowadzających docelowe podwyższenie kapitału zakładowego, to jest do 3.260.385 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) nowych akcji („Informacja Poufna”).

Na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR podanie do publicznej wiadomości przedmiotowej informacji poufnej zostało opóźnione w dniu 17 września 2020 r.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 17 września 2020 r. podjął decyzję w sprawie podjęcia przez MLP Group S.A. („Emitent”, „Spółka”) analiz i prac na potrzeby przygotowania i ewentualnego podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii D na okaziciela na podstawie upoważnienia zawartego w art. 9a Statutu Spółki („Akcje Serii D”).

Zarząd Spółki postanowił o przeprowadzeniu analiz ekonomicznych i prawnych mających na celu wybór optymalnej z punktu widzenia Spółki struktury prawnej i ekonomicznej, umożliwiającej przeprowadzenie emisji Akcji Serii D w trybie oferty publicznej z jednoczesnym wyłączeniem obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego. Zarząd Spółki postanowił również omówić z Radą Nadzorczą Spółki zagadnienia związane z emisją Akcji Serii D w trybie oferty publicznej oraz ewentualnego udziału w ofercie akcjonariuszy Spółki.

Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania Informacji Poufnej:

W ocenie Zarządu Emitenta – w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu – opóźnienie przekazania Informacji Poufnej spełniło warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku z 20 października 2016 r. W ocenie Zarządu Emitenta niezwłoczne ujawnienie Informacji Poufnej, a w związku z tym już na etapie prowadzonych przez Spółkę analiz dotyczących ewentualnej emisji Akcji Serii D oraz jej przebiegu, mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki i jej grupy kapitałowej. Przeprowadzenie emisji Akcji Serii D przez Spółkę wymagała konsultacji z Radą Nadzorczą, która zgodnie ze statutem Spółki ma wpływ na kształt procesu emisji akcji. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu analiz, mogłoby zostać odebrane jako podjęcie decyzji o przeprowadzeniu oferty, co w przypadku braku odpowiednich uzgodnień pomiędzy Zarządem i Radą Nadzorczą i w efekcie nieprzystąpienia do przeprowadzenia oferty miałoby negatywny wpływ na wiarygodność Spółki. Mogłoby to mieć również negatywny wpływ na powodzenie emisji Akcji Serii D. W związku z tym niezwłoczne ujawnienie Informacji Poufnej mogło negatywnie odbić się na możliwości osiągnięcia przez Emitenta jego celów biznesowych i finansowych. Ponadto prawdopodobieństwo faktycznego przeprowadzenia emisji było w chwili podjęcia decyzji o opóźnieniu Informacji Poufnej trudne do określenia.

W ocenie Zarządu Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, że opóźnienie ujawnienia powyższej Informacji Poufnej mogłoby wprowadzić w błąd inwestorów, w szczególności z uwagi na brak wcześniejszych publicznych ogłoszeń po stronie Spółki w sprawie, do której odnosi się Informacja Poufna (ze szczególnym uwzględnieniem braku ogłoszeń wykluczających możliwość emisji akcji). W związku z tym przedwczesna publikacja Informacji Poufnej mogłaby wprowadzić inwestorów w błąd co do prawdopodobieństwa zaistnienia oraz warunków ewentualnej emisji akcji, jak również skutkować dokonaniem przez inwestorów błędnej oceny tej informacji pod kątem, między innymi, jej wpływu na cenę akcji Emitenta.

Zarząd Emitenta zapewnia jednocześnie, że podjął wymagane przez Rozporządzenie MAR kroki w celu zachowania w poufności opóźnionej Informacji Poufnej do czasu jej podania do wiadomości publicznej, w szczególności poprzez wdrożone na poziomie grupy kapitałowej Spółki wewnętrznej procedury obiegu i ochrony informacji. W chwili podjęcia decyzji o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia MAR, została sporządzona lista osób posiadających dostęp do Informacji Poufnej, która była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Informacja Poufna została opóźniona do dnia 12 października 2020 roku.

Mając na uwadze słuszny interes Emitenta oraz jego akcjonariuszy, a także spełniając wymogi prawne Rozporządzenia MAR, Emitent odrębnym raportem poda informację o kolejnych działaniach, jeżeli informacje takie będą posiadały walor informacji poufnej.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, natychmiast po podaniu opóźnionej informacji poufnej do wiadomości publicznej, Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia. Jednocześnie opóźniona Informacja Poufna nie zostanie podana do wiadomości publicznej, jeżeli przed upływem terminu jej upublicznienia utraci walor informacji poufnej, w szczególności wskutek odstąpienia przez Emitenta od zamiaru podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D.

Jednocześnie Emitent działając na podstawie § 5 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w przekazuje niniejszym informację poufną w sprawie podjęcia, za zgodą Rady Nadzorczej, w dniu 12 października 2020 r. przez Zarząd MLP Group S.A. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie upoważnienia zawartego w art. 9a Statutu Spółki, w drodze emisji Akcji Serii D w liczbie nie większej niż 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości, w celu dalszego rozwoju Emitenta. Zarząd Emitenta zamierza zaoferować Akcje Serii D wyłącznie inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia oraz inwestorom, o których mowa w art. 1 ust. 4 pkt d) Rozporządzenia, w tym inwestorom, którzy: (i) będą akcjonariuszami Spółki według stanu na dzień poprzedzający dzień otwarcia księgi popytu („Dzień Preferencji”) oraz (ii) przedstawią, w procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii D, informację (tj. zaświadczenie podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych) o liczbie akcji Spółki posiadanych na koniec dnia w Dniu Preferencji przez danego inwestora, przy czym liczba akcji posiadanych przez takiego inwestora na koniec dnia w Dniu Preferencji nie może być mniejsza niż 1% (jeden procent) ogólnej liczby akcji w Spółce („Uprawnieni Inwestorzy”) (przy czym, w przypadku funduszy inwestycyjnych może być to łączna liczba akcji posiadanych przez więcej niż jeden fundusz, który zarządzany jest przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych). Zamiarem Zarządu, objętym uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D jest dokonanie przydziału Akcji Serii D każdemu Uprawnionemu Inwestorowi, który w procesie budowania księgi popytu złoży deklarację lub deklaracje objęcia Akcji Serii D po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji Serii D ustalona przez Zarząd, w takiej liczbie – z pierwszeństwem przed dokonaniem przydziału pozostałych Akcji Serii D, która – po wyemitowaniu Akcji Serii D – umożliwi takiemu Uprawnionemu Inwestorowi utrzymanie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie niższego niż udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jaki ten Uprawniony Inwestor posiadał na koniec dnia w Dniu Preferencji. Jednocześnie Zarząd oczekuje, że Israel Land Development Company Ltd. z siedzibą w Bnei – Brak, Izrael („ILDC”) lub wskazany przez ILDC inwestor, będący podmiotem zależnym od ILDC, złoży zapis na Akcje Serii D po cenie emisyjnej ustalonej w procesie book-buildingu, w taki sposób, że udział Akcji Serii D, w odniesieniu do których składać będzie zapis będzie w takiej liczbie, która pozwoli grupie ILDC, bezpośrednio i poprzez swoje podmioty zależne, na zachowanie niezmienionego, ekonomicznego udziału w kapitale Spółki (equity interest), przy czym w ramach transakcji możliwa będzie jednocześnie zmiana udziału poszczególnych podmiotów zależnych od ILDC w strukturze akcjonariatu Spółki. Uprawnienie ILDC do objęcia Akcji Serii D wyłącza uprawnienie podmiotów zależnych od ILDC, jako inwestorów spełniających kryteria Uprawnionego Inwestora, określone powyżej. W przypadku, gdy po zaoferowaniu Akcji Serii D na powyżej określonych zasadach pozostaną nieobjęte Akcje Serii D, Zarząd Spółki jest uprawniony do przydzielenia takich Akcji Serii D innym inwestorom wybranym przez Zarząd, uprawnionym do udziału w ofercie Akcji Serii D.

Jednocześnie w związku z podwyższeniem przez Zarząd Spółki kapitału zakładowego Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w statucie Spółki (kapitał docelowy) w drodze emisji Akcji Serii D w liczbie nie mniejszej niż 1 (słownie jednej) i nie większej niż 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, Zarząd Emitenta informuje o zaangażowaniu w dniu 12 października 2020 r. Pekao Investment Banking S.A. (w roli globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu) („Pekao IB”) oraz Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao (w roli współprowadzącego księgę popytu i agenta rozliczeniowego) („BM Pekao”). Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowy harmonogram Oferty jest jeszcze przedmiotem ustaleń i zostanie podany do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym.

Zamiarem Spółki we współpracy z Pekao IB oraz BM Pekao jest przeprowadzenie emisji Akcji Serii D w drodze oferty publicznej skierowanej wyłącznie do określonych kategorii inwestorów, w przypadku których nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty.

 

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat działań Spółki w tym zaangażowania Pekao Investment Banking S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao w związku z zamiarem pozyskania przez Spółkę środków w drodze emisji Akcji Serii D Spółki z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości, w celu dalszego rozwoju Emitenta. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji.

Niniejszy materiał nie jest kierowany ani przeznaczony do jakichkolwiek odbiorców posiadających miejsce zamieszkania, siedzibę, organ zarządzający, zakład główny na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani podlegających jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone. Powyższe zastrzeżenie dotyczy także obywateli tych państw. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

 

 

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 i 4 MAR – informacje poufne

Raport bieżący 12/2020 – 05.10.2020

Powzięcie przez Zarząd MLP Group S.A. uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu MLP Group S.A. z dnia 28 września 2020 roku sprawie emisji obligacji serii C1

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2020 roku, Zarząd Spółki powziął uchwałę o zmianie uchwały Zarządu Spółki z dnia 28 września 2020 roku sprawie emisji obligacji serii C1
(o której informował w raporcie bieżącym nr 11/2020 z dnia 29 września 2020 roku) w ten sposób, że liczba emitowanych obligacji na okaziciela serii C1 Spółki o wartości nominalnej 1.000 euro każda („Obligacje”) została zwiększona z 10.000 sztuk do 15.000 sztuk, a w związku z tym – łączna wartość emisyjna Obligacji została zwiększona z kwoty 10.000.000 euro do kwoty 15.000.000 euro.

Pozostałe warunki emisji Obligacji pozostają niezmienione w stosunku do tych, o których Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 11/2020 z dnia 29 września 2020 roku.

 

Podstawa prawna:

art. 17. ust.1 MAR informacje poufne.

Raport bieżący 11/2020 – 29.09.2020

Powzięcie uchwały przez Zarząd MLP Group S.A. w sprawie emisji obligacji serii C1

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2020 roku Zarząd Spółki powziął uchwałę o emisji przez Spółkę, w ramach oferty publicznej kierowanej do inwestorów kwalifikowanych, do 10.000 sztuk obligacji na okaziciela serii C1 Spółki o wartości nominalnej 1.000 euro każda i łącznej wartości emisyjnej do 10.000.000 euro („Obligacje”). Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 16 października 2020 roku.

Obligacje emitowane będą po cenie emisyjnej 1.004 EUR (słownie: tysiąc cztery euro) za jedną Obligację.

Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki EURIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w EUR powiększonej o marżę w wysokości 2,95%.

Obligacje zostaną wyemitowane jako niezabezpieczone. Cel emisji Obligacji nie został określony.

Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 19 lutego 2025 r. z możliwością wcześniejszego wykupu Obligacji przez Spółkę.

Spółka będzie ubiegać się o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. W związku z tożsamością świadczeń pieniężnych oraz innych uprawnień obligatariuszy wynikających z obligacji serii C Spółki, wyemitowanych w dniu 19 lutego 2020 roku („Obligacje Serii C”) oraz Obligacji, Spółka zamierza ubiegać się o asymilację Obligacji i Obligacji Serii C pod jednym kodem ISIN PLMLPGR00058 oraz notowanie Obligacji i Obligacji Serii C w tej samej linii notowań na rynku Catalyst.

 

Podstawa prawna:

art. 17 ust.1 MAR informacje poufne.

Raport bieżący 10/2020 – 21.09.2020

Powzięcie zamiaru emisji obligacji

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z programem emisji obligacji ustanowionym uchwałą Zarządu z dnia 9 grudnia 2019 roku nr 3/12/2019 („Program”), o którym poinformował raportem bieżącym nr 11/2019 opublikowanym w dniu 18 grudnia 2019 roku, postanowił przystąpić do analiz oraz prac na potrzeby przygotowania rozważanego podjęcia działań mających na celu emisję przez Spółkę, w ramach Programu, obligacji na okaziciela w trybie oferty publicznej („Obligacje”). Rozważana emisja Obligacji w ramach Programu obejmować może Obligacje identyczne, co do treści i praw z nimi związanych, z obligacjami serii C, oznaczonymi numerem ISIN PLMLPGR00058, wyemitowanymi zgodnie z Programem w dniu 19 lutego 2020 roku. W przypadku wyemitowania Obligacji, zostaną one zasymilowane z obligacjami oznaczonymi numerem ISIN PLMLPGR00058.

 

Podstawa prawna:

art. 17 ust.1 MAR informacje poufne.

 

Raport bieżący 9/2020/K – 21.09.2020

Korekta raportu bieżącego nr 9/2020 dotyczącego rejestracji zmiany Statutu spółki MLP GROUP S.A.

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w treści raportu bieżącego nr 9/2020 opublikowanego w dniu 16 września 2020 roku omyłkowo została podana następująca treść:

„Spółka otrzymała informację, że pełnomocnikowi Spółki doręczone zostało postanowienie o dokonaniu wpisu wydane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w przedmiocie rejestracji zmiany statutu (…)”

podczas, gdy powinno być:

„Spółka otrzymała informację, że pełnomocnikowi Spółki doręczone zostało postanowienie o dokonaniu wpisu wydane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w przedmiocie rejestracji zmiany statutu (…)”

Pozostała treść raportu bieżącego nr 9/2020 pozostaje bez zmian.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

§ 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Raport bieżący 9/2020 – 16.09.2020

Rejestracja zmiany Statutu spółki MLP GROUP S.A.

Zarząd MLP GROUP S.A. („Spółka„) z siedzibą w Pruszkowie, w związku z podjęciem w dniu 29 czerwca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („WZA„) uchwały nr 12 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu, informuje, iż Spółka otrzymała informację, że pełnomocnikowi Spółki doręczone zostało postanowienie o dokonaniu wpisu wydane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w przedmiocie rejestracji zmiany statutu zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą WZA, to znaczy: dodano nowy art. 9a o poniższym brzmieniu i wpisano wysokość kapitału docelowego na kwotę 815.096 zł.

„Artykuł 9a.

 1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany do Statutu wprowadzającej zawartą tutaj kompetencję Zarządu, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 815.096 (osiemset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) złotych („Kapitał Docelowy”). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w drodze przeprowadzenia jednej lub więcej emisji akcji, w granicach kwoty Kapitału Docelowego. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego może być dokonane wyłącznie za wkłady pieniężne.
 2. Zarząd upoważniony jest do wykonywania wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem emisji akcji w granicach Kapitału Docelowego, w szczególności do:

1) określenia wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, w tym do określenia minimalnej i maksymalnej wysokości tego podwyższenia kapitału zakładowego,

2) z zastrzeżeniem uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszym Artykule 9a,

3) z zastrzeżeniem uzyskania następczej zgody Rady Nadzorczej, ustalenia ceny emisyjnej akcji, przy czym, w przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego, cena winna zostać ustalona na podstawie budowy księgi popytu w ofercie niedyskryminującej dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,

4) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego,

5) określenia warunków składania zapisów na akcje wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego, w tym dokonania podziału akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego na transze i dokonywania przesunięć pomiędzy transzami,

6) zawierania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania takich zapisów, jak również do ustalania miejsc, w których będą przyjmowane zapisy na akcje wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego,

7) ustalenia pozostałych zasad przydziału i dystrybucji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego w ramach poszczególnych transz,

8) dokonania przydziału akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego w ramach poszczególnych transz,

9) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, jeżeli Zarząd uzna to za stosowne,

10) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020, poz. 89), w celu ich dematerializacji,

11) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

12) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw do akcji powstałych w wyniku przeprowadzenia subskrypcji oraz przydziału akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego.

 1. Akcje emitowane na podstawie upoważnienia Zarządu, w ramach Kapitału Docelowego, nie będą posiadać jakiegokolwiek uprzywilejowania w stosunku do istniejących akcji.
 2. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
 3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z art. 9a.1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. Po przeprowadzeniu subskrypcji akcji, Zarząd uprawniony jest do wprowadzenia zmian w treści Statutu, wynikających z przeprowadzenia emisji w ramach Kapitału Docelowego poprzez określenie wysokości kapitału zakładowego i odpowiednią zmianę pozostałego upoważnienia Zarządu do emisji dalszych akcji w ramach niewyczerpanego Kapitału Docelowego.”

Jednocześnie Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki w załączeniu do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Raport bieżący 8/2020 – 29.06.2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie

 

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („MLPG”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLPG, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2020 roku, dysponowali 15.590.169 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy MLPG dzielący się na 18.113.255 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 86,07%.

 Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ MLPG w dniu 29 czerwca 2020 roku byli:

 1. CAJAMARCA HOLLAND B.V. z siedzibą w Delft w Holandii, posiadająca 10.319.842 głosów, co stanowiło 66,19% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 56,97% ogólnej liczby głosów,

2. Thesinger Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, posiadająca 1.771.320 głosów, co stanowiło 11,36% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 9,78% ogólnej liczby głosów,

3. AEGON OFE z siedzibą w Warszawie, posiadający 1.202.305 głosów, co stanowiło 7,71% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 6,64% ogólnej liczby głosów,

 4. MetLife OFE z siedzibą w Warszawie, posiadający 1.500.000 głosów, co stanowiło 9,62% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 8,28% ogólnej liczby głosów.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

Raport bieżący 7/2020 – 29.06.2020

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie w dniu 29 czerwca 2020 roku

Zarząd MLP Group S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Pruszkowie podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2020 roku.

Treść uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 §19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Raport bieżący 6/2020 – 02.06.2020

Ogłoszenie Zarządu MLP Group S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz Art. 11.1 i art. 14 Statutu Spółki, informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się o godzinie 10.00 rano, w siedzibie Spółki w Pruszkowie, w budynku S5 przy ul. 3-go Maja 8.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLP Group S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący 5/2020 – 12.05.2020

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r.

Zarząd Spółki MLP Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 1 lutego 2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym 2020, informuje o zmianie terminu publikacji Skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał 2020 roku z dnia 18 maja 2020 roku na dzień 25 maja 2020 roku.

Raport bieżący 4/2020 – 24.02.2020

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

obligacji na okaziciela serii C spółki MLP GROUP S.A.

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24.02.2020 r. powziął informację o podjęciu
w dniu 21.02.2020 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie określenia 26.02.2020 r. jako pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 30.000 (trzydziestu tysięcy) obligacji na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 1.000 EUR
(jeden tysiąc euro) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMLPGR00058” („Obligacje”). Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MLP0225”.

Podstawa prawna:

art. 17. ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący 3/2020 – 19.02.2020

Emisja obligacji serii C przez MLP Group S.A.

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 28.01.2020 r., informuje że w dniu 19.02.2020 r. Spółka wyemitowała w ramach oferty publicznej 30.000 sztuk obligacji
na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 1.000 euro każda i łącznej wartości emisyjnej
30.000.000 euro („Obligacje”). Obligacje zostały zapisane w ewidencji prowadzonej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN PLMLPGR00058. Pozostałe paramenty obligacji serii C zostały podane w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 28.01.2020 r.

Stosownie do uchwały nr 109/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 17.02.2020 r. Obligacje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst z dniem rejestracji tych Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., tj. w dniu 19.02.2020 r.

Podstawa prawna:

art. 17. ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący 2/2020 – 01.02.2020

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

 

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

 • Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony 31.12.2019 r. – w dniu 17 marca 2020 r.
 • Jednostkowy raport roczny za rok zakończony 31.12.2019 r. – w dniu 17 marca 2020 r.
 • Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
  • Raport za I kwartał 2020 r. – w dniu 18 maja 2020 r.,
  • Raport za III kwartał 2020 r. – w dniu 17 listopada 2020 r.,
 • Skonsolidowany raport półroczny za okres zakończony 30.06.2020 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 25 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe jednostki dominującej. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej.

Zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku.

Wszelkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.mlp.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

§ 80 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Raport bieżący 1/2020 – 28.01.2020

Powzięcie uchwały przez Zarząd MLP Group S.A. w sprawie emisji obligacji serii C

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki powziął uchwałę o emisji przez Spółkę w ramach oferty publicznej do 30.000 sztuk obligacji na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 1.000 euro każda i łącznej wartości emisyjnej do 30.000.000 euro („Obligacje”). Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 19 lutego 2020 roku.

Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki EURIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w EUR powiększonej o marżę.

Obligacje zostaną wyemitowane jako niezabezpieczone.

Cel emisji Obligacji nie został określony.

Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 19 lutego 2025 r. z możliwością wcześniejszego wykupu Obligacji przez Spółkę.

Obligacje oznaczone zostaną kodem ISIN PLMLPGR00058.

Spółka będzie ubiegać się o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

art. 17. ust.1 MAR informacje poufne.

Raport bieżący 11/2019/K – 18.12.2019

Korekta raportu bieżącego nr 11/2019 dotyczącego ustanowienia Programu Emisji Obligacji i zawarcia umowy emisyjnej dotyczącej ustanowienia programu emisji obligacji

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w treści raportu bieżącego nr 11/2019 opublikowanego w dniu 18 grudnia 2019 roku omyłkowo została podana następująca treść:

„Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 roku podjął uchwałę nr 1/12/2019 w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji („Program”), na podstawie której, w dniu 18 grudnia 2019 roku, Spółka zawarła umowę emisyjną dotyczącą ustanowienia programu emisji obligacji (…)”,

podczas gdy powinno być:

„Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 roku podjął uchwałę nr 3/12/2019 w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji („Program”), na podstawie której, w dniu 18 grudnia 2019 roku, Spółka zawarła umowę emisyjną dotyczącą ustanowienia programu emisji obligacji (…)”.

Pozostała treść raportu bieżącego numer 11/2019 pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:

art. 17. ust.1 MAR informacje poufne

Raport bieżący 11/2019 – 18.12.2019

Ustanowienie Programu Emisji Obligacji i zawarcie umowy emisyjnej dotyczącej ustanowienia programu emisji obligacji

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 roku podjął uchwałę nr 1/12/2019 w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji („Program”), na podstawie której, w dniu 18 grudnia 2019 roku, Spółka zawarła umowę emisyjną dotyczącą ustanowienia programu emisji obligacji z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, jako organizatorem, agentem kalkulacyjnym, dealerem, agentem technicznym, agentem oferującym i bookrunnerem oraz z Pekao lnvestment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie, jako organizatorem, agentem technicznym, agentem oferującym i dealerem („Umowa”).

Umowa umożliwia dokonywanie emisji obligacji w seriach, oferowanych w ramach oferty publicznej inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2 pkt e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. Program przewiduje emisję przez Spółkę, na zasadach określonych w Umowie, obligacji w wielu seriach do kwoty 60.000.000 EUR, stanowiącej maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach Programu. Obligacje emitowane zgodnie z Umową będą obligacjami niezabezpieczonymi, uprawniającymi obligatariuszy wyłącznie do otrzymania świadczeń o charakterze pieniężnym. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Okres zapadalności obligacji wyemitowanych w ramach Programu będzie nie dłuższy niż 10 lat. Szczegółowe warunki emisji poszczególnych serii obligacji będą każdorazowo ustalane w odpowiednich dokumentach emisyjnych.

Podstawa prawna:

art. 17. ust.1 MAR informacje poufne

Raport bieżący 10/2019 – 09.12.2019

Uchwała Rady Nadzorczej Spółki MLP Group S.A. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019

Zarząd Spółki MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w łącznej wysokości 3.984.916,10 PLN, tj. zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy w gotówce w wysokości 0,22 zł na jedną akcję Spółki, na warunkach określonych w uchwale Zarządu Spółki, o podjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2019. Dniem ustalenia uprawnionych do zaliczki będzie 20 grudnia 2019 roku a dniem wypłaty zaliczki – 27 grudnia 2019 roku. Tym samym, Uchwała Zarządu Spółki, o podjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2019, weszła w życie.

Podstawa prawna:

Art. 349 ust. 4 KSH – ogłoszenie o wypłacie zaliczki na dywidendę

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Raport bieżący 9/2019 – 09.12.2019

Uchwała Zarządu Spółki MLP Group S.A. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019

Zarząd Spółki MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 r. podjął uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019. Zgodnie z powołaną uchwałą Zarządu Spółka wypłaci akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w łącznej wysokości 3.984.916,10 PLN, tj. zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy w gotówce w wysokości 0,22 zł na jedną akcję Spółki. Dniem ustalenia uprawnionych do zaliczki będzie 20 grudnia 2019 roku a dniem wypłaty zaliczki – 27 grudnia 2019 roku. Zaliczka ta zostanie wypłacona przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki.

Łączna wysokość tegorocznych zaliczek została określona stosownie do art. 349 § 1 zd. 1 KSH i art. 349 § 2 zd. 2 KSH i stanowi nie więcej niż połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Treść uchwały Zarządu w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 349 ust. 4 KSH – ogłoszenie o wypłacie zaliczki na dywidendę

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Raport bieżący 8/2019 – 25.07.2019

Podpisanie umowy dotyczącej zakupu nieruchomości w Niemczech

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 25 lipca 2019 r. MLP Business Park Berlin I Sp. z o.o. & Co KG z siedzibą w Monachium w Niemczech (spółka zależna od Spółki, zwana dalej „Kupującym”) jako kupujący zawarła w Niemczech w formie aktu notarialnego umowę warunkową nabycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Niemczech, w miejscowości Ludwigsfelde (przylegającej do Berlina, przy lotnisku Berlin-Schönefeld), pod adresem Genshagener Strasse, 14974 Ludwigsfelde, o powierzchni 49.661 za cenę 3.401.778,50 EUR plus VAT obliczony według stawki 19%.

Kupujący zamierza na opisanej powyżej nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny MLP Business Park Berlin I – małe moduły magazynowo – logistyczne z częścią biurową, przeznaczone na wynajem. Przeniesienie własności wyżej opisanej nieruchomości na Kupującego nastąpi po spełnieniu się warunków zawieszających w postaci nieskorzystania przez miasto Ludwigsfelde z ustawowego prawa pierwokupu oraz uzyskania przez Kupującego pozwolenia na usunięcie roślinności znajdującej się na opisanej powyżej nieruchomości. W przypadku niespełnienia się opisanych w zdaniu poprzednim warunków zawieszających w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku, każda ze stron umowy ma prawo odstąpienia od tej umowy.

Umowa nie zawiera postanowień w zakresie istotnych kar umownych i jej warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki i jej plany inwestycyjne w Niemczech.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

 

Raport bieżący 7/2019 – 27.06.2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie

 Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („MLPG”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLPG, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku, dysponowali 11.845.294 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy MLPG dzielący się na 18.113.255 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 65,4 %.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ MLPG w dniu 27 czerwca 2019 roku byli:

 1. CAJAMARCA HOLLAND B.V. z siedzibą w Hadze, w Holandii, posiadająca 10.319.842 głosów, co stanowiło 87,12 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 56,97 % ogólnej liczby głosów,
 2. AEGON OFE z siedzibą w Warszawie, posiadający 1.220.652 głosów, co stanowiło 10,3 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 6,74 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Raport bieżący 6/2019 – 27.06.2019

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie w dniu 27 czerwca 2019 roku

Zarząd MLP Group S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Pruszkowie podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2019 roku.

Treść uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz

§38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący 5/2019 – 28.05.2019

Ogłoszenie Zarządu MLP Group S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz Art. 11.1 i art. 14 Statutu Spółki, informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się o godzinie 9.00 rano, w siedzibie Spółki w Pruszkowie, w budynku S5 przy ul. 3-go Maja 8.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLP Group S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący 4/2019 – 22.05.2019

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 maja 2019 r. została podpisana umowa z PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. (dawniej: PricewaterhouseCoopers sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Polna 11 (wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 144). Umowa ta dotyczy:

 • badania jednostkowych sprawozdań Spółki,
 • badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej MLP Group S.A.,
 • badania pakietów konsolidacyjnych sporządzanych dla potrzeb konsolidacji Grupy Kapitałowej ILDC,
 • przeglądów jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki,
 • przeglądów skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej MLP Group S.A.,
 • przeglądów pakietów konsolidacyjnych sporządzanych dla potrzeb konsolidacji Grupy Kapitałowej ILDC.

Na podpisanie umowy z wyżej wspomnianym podmiotem wyraziła zgodę Rada Nadzorcza Spółki. Umowa, do której zawarcia Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółki, została zawarta na okres do dnia zakończenia badania wyżej wspomnianych sprawozdań finansowych za okres zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

Spółka nie korzystała dotychczas z usług ww. podmiotu w zakresie przeglądów oraz badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych ani też w zakresie przeglądu i badania pakietów konsolidacyjnych.

Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Jednocześnie Spółka informuje, że poprzednio obowiązującą umowa z KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie dotycząca badania wyżej opisanych dokumentów za poprzednie okresy wygasła z uwagi na upływ okresu jej obowiązywania.

 

Podstawa prawna :

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Raport bieżący 3/2019 – 14.05.2019

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 r.

Zarząd Spółki MLP Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 01/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym 2019, informuje o zmianie terminu publikacji Skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał 2019 roku z dnia 17 maja 2019 roku na dzień 22 maja 2019 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

 

 

Raport bieżący nr 2/2019 – 09.05.2019

Umowa kredytowa podmiotów zależnych Emitenta

MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 maja 2019 r. trzy spółki należące do grupy kapitałowej Spółki: MLP Pruszków I Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, MLP Pruszków III Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie oraz MLP Pruszków IV Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Kredytobiorcy), zawarły umowę kredytu z konsorcjum banków : ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Katowicach, POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.  z siedzibą w Warszawie oraz INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie („Banki”).

Kwota kredytu to 93.930.000,00 EUR (po dzisiejszym średnim kursie NBP stanowi to równowartość  403.682.961,00 PLN).

Środki z kredytu zostaną przeznaczone na refinansowanie poprzednio istniejących zobowiązań kredytowych Kredytobiorców oraz dodatkowo na finansowanie projektów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej MLP Group S.A.

Zgodnie z Umową Kredytu środki będą spłacane będą w równych ratach kapitałowych, okres obowiązywania  umowy kredytowej wynosi 6 lat od dnia podpisania umowy kredytowej. Oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej (EURIBOR 3M) powiększonej o marżę Banków. Na podstawie umowy kredytowej Kredytobiorcy zobowiązani są do płacenia standardowych w takich transakcjach prowizji, w tym przygotowawczej, oraz administracyjnej.

Umowa, która została zawarta pomiędzy Kredytobiorcami i Bankami posiada zapisy standardowe i jest umową typową zawieraną w tego typu transakcjach. Ustanowiono również standardowe zabezpieczenia spłaty kredytu, w tym hipoteki na nieruchomościach należących do kredytobiorców, zastawy na udziałach Kredytobiorców, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego Kredytobiorców oraz zastawników

Zawarcie Umowy Kredytu przyczyni się do wzmocnienia stabilności finansowej Kredytobiorców poprzez konsolidację dotychczasowych zobowiązań kredytowych, pozyskanie nowego źródła finansowania oraz wydłużenie terminu zapadalności zadłużenia. Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających. Umowa , kredytowa zawiera również zobowiązania Kredytobiorców do spełnienia, po uruchomieniu wyżej wymienionego kredytu, warunków następczych, które również są standardowe dla transakcji tego typu.

Umowa kredytowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10 % wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej umowy.

Pomiędzy Kredytobiorcami a Bankami nie ma żadnych powiązań. Nie występują również żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Kredytobiorców a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Banki.

Kryterium uznania umowy kredytowej za umowę mogącą mieć wpływ na cenę akcji Emitenta jest dla Emitenta znaczna w skali Emitenta łączna wartość przedmiotu umowy kredytowej zawartej przez Kredytobiorców z Bankami.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 1/2019/K – 29.01.2019

Korekta raportu bieżącego nr 1/2019 dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w treści raportu bieżącego nr 1/2019 opublikowanego w dniu 29 stycznia 2019 roku omyłkowo została podana następująca treść:

Zgodnie z § 102 ust.1 ww. Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz, zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia, raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku.”

podczas, gdy powinno być:

Zgodnie z § 102 ust.1 ww. Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz, zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia, raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku.”

Pozostała treść raportu bieżącego numer 1/2019 pozostaje bez zmian.

 

 Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

§15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

 

Raport bieżący nr 1/2019 – 29.01.2019

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

 • Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony 31.12.2018r. – w dniu 15 marca 2019r.
 • Jednostkowy raport roczny za rok zakończony 31.12.2018r. – w dniu 15 marca 2019r.
 • Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
  • Raport za I kwartał 2019r. – w dniu 17 maja 2019r.,
  • Raport za III kwartał 2019r. – w dniu 15 listopada 2019r.,
 • Skonsolidowany raport półroczny za okres zakończony 30.06.2019r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 23 sierpnia 2019r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dalej: Rozporządzenie),  Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe jednostki dominującej. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej.

Zgodnie z § 102 ust.1 ww. Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz, zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia, raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku.

Wszelkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.mlp.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie.

 Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

§103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259).

Raport bieżący nr 17/2018 – 26.11.2018

Poręczenie za zobowiązania spółki zależnej od Spółki

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o wygaśnięciu poręczenia, którego Spółka udzieliła za zobowiązania z umowy zawartej w dniu 30 września 2015 roku przez podmiot zależny od Spółki – MLP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pruszkowie („Sprzedający”) ze spółką WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH z siedzibą w Düsseldorfie („Kupujący”), dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej w Tychach („Umowa”). O zawarciu Umowy i udzieleniu wyżej wspomnianego poręczenia Spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2015.

Jednocześnie, w związku ze zmianą strony Umowy z MLP Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna na MLP Temp Sp. z o.o., na którą Sprzedający wyraził zgodę w dniu 26 listopada 2018 roku, w dniu 26 listopada 2018 roku Spółka udzieliła poręczenia za zobowiązania MLP Temp Sp. z o.o. do łącznej kwoty równej kwocie poręczenia udzielonego za zobowiązania Sprzedającego w dniu 30 września 2015 roku (na okres do dnia 30 września 2021 roku w odniesieniu do oświadczeń i zapewnień złożonych w Umowie przez MLP Temp Sp. z o.o. dotyczących podatków, do dnia 30 września 2020 roku w odniesieniu do oświadczeń i zapewnień złożonych w Umowie przez MLP Temp Sp. z o.o. dotyczących tytułu prawnego oraz do innych terminów przypadających przed tymi datami za inne zobowiązania sprzedającego na inne kwoty), kwota poręczenia będzie sukcesywnie malała w miarę wykonywania przez MLP Temp Sp. z o.o. zobowiązań objętych poręczeniem lub upływu terminów określonych w Umowie. Kwota poręczenia udzielonego przez Spółkę nie uległa zmianie, zmianie uległ jedynie podmiot, za którego zobowiązania Spółka udzieliła poręczenia – poprzednio była to MLP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Pruszkowie, od dnia 26 listopada 2018 roku jest to MLP Temp Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Spółka, Sprzedający ani MLP Temp Sp. z o.o. nie są uprawnione do żadnego wynagrodzenia za udzielenie tego poręczenia.

Podstawa prawna:

art. 17 MAR

Raport bieżący nr 16/2018 – 07.11.2018

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018

Zarząd Spółki MLP Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 01/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym 2018, informuje o zmianie terminu publikacji Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku z dnia 13 listopada 2018 roku na dzień 14 listopada 2018 roku.

Podstawa prawna:

§80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 15/2018 – 05.09.2018

Uchwała Rady Nadzorczej Spółki MLP Group S.A. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018

Zarząd Spółki MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 września 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w łącznej wysokości 3.260.385,90 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 90/100), tj. 0,18 zł na 1 (jedną) akcję, na warunkach określonych w uchwale Zarządu Spółki, o podjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2018. Dniem ustalenia uprawnionych do zaliczki będzie 1 października 2018 roku, a dniem wypłaty zaliczki – 8 października 2018 roku. Tym samym, Uchwała Zarządu Spółki, o podjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2018, weszła w życie.

Podstawa prawna:

Art. 349 ust. 4 KSH – ogłoszenie o wypłacie zaliczki na dywidendę

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Raport bieżący nr 14/2018 – 05.09.2018

Uchwała Zarządu Spółki MLP Group S.A. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018

Zarząd Spółki MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 września 2018 r. podjął uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018. Zgodnie z powołaną uchwałą Zarządu Spółka wypłaci akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w łącznej wysokości 3.260.385,90 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 90/100), tj. 0,18 zł na 1 (jedną) akcję. Dniem ustalenia uprawnionych do zaliczki będzie 1 października 2018 roku, a dniem wypłaty zaliczki – 8 października 2018 roku. Uchwała Zarządu wchodzi w życie pod warunkiem wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki.

Łączna wysokość tegorocznych zaliczek została określona stosownie do art. 349 § 1 zd. 1 KSH i art. 349 § 2 zd. 2 KSH i stanowi nie więcej niż połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 roku, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Treść uchwały Zarządu w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 349 ust. 4 KSH – ogłoszenie o wypłacie zaliczki na dywidendę

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Raport bieżący nr 13/2018 – 30.08.2018

Rejestracja zmiany Statutu spółki MLP GROUP S.A.

Zarząd MLP GROUP S.A. („Spółka”) z siedzibą w Pruszkowie, w związku z podjęciem w dniu 18 czerwca 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („WZA”) uchwały nr 14 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu, informuje, iż Spółka w dniu 30 sierpnia 2018 roku otrzymała postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w przedmiocie rejestracji zmiany statutu zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą WZA, to znaczy:

Zmieniono Art. 19.4.  Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:

Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu. Regulamin Komitetu Audytu ustala Rada Nadzorcza.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

§ 38 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zm.)

Raport bieżący nr 12/2018 – 10.08.2018

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii B MLP Group S.A.

Zarząd spółki MLP Group S.A. (dalej: Spółka) niniejszym zawiadamia o zapoznaniu się w dniu dzisiejszym z Uchwałą nr 847/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Zarząd GPW”) z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki MLP Group S.A.

Zgodnie z powyższą uchwałą Zarząd GPW postanowił:

1) określić dzień 13 sierpnia 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 10.000 (dziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii B spółki MLP Group S.A., o wartości nominalnej 1.000 EUR (jeden tysiąc euro) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMLPGR00041”,

2) notować obligacje, o których mowa w pkt. 1) w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MLP0523”.

Podstawa prawna:

art. 17. ust.1 MAR informacje poufne.

Raport bieżący nr 11/2018 – 03.08.2018

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B MLP Group S.A.

Zarząd spółki MLP Group S.A. (dalej: Spółka) informuje o powzięciu informacji o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. (dalej: Giełda) uchwały nr 827/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r., zgodnie z którą Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii B Spółki MLP Group S.A. o wartości nominalnej 1.000 EUR (jeden tysiąc euro) każda.

Jednocześnie Spółka informuje o podjęciu przez BondSpot S.A. (dalej: BondSpot) uchwały nr 166/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r., zgodnie z którą Zarząd BondSpot postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii B spółki MLP Group S.A. o wartości nominalnej 1.000 EUR (jeden tysiąc euro) każda.

W/w uchwały wchodzą w życie z dniem ich podjęcia.

 

Podstawa prawna:

art. 17. ust.1 MAR informacje poufne.

Raport bieżący nr 10/2018 – 18.06.2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („MLPG”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLPG, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2018 roku, dysponowali 13.583.230 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy MLPG dzielący się na 18.113.255 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 74,99 %.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ MLPG w dniu 18 czerwca 2018 roku byli:

 1. CAJAMARCA HOLLAND B.V. z siedzibą w Hadze, w Holandii, posiadająca 10.319.842 głosów, co stanowiło 75,97% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 56,97% ogólnej liczby głosów,
 2. METLIFE OFE z siedzibą w Warszawie, posiadający 1.250.000 głosów, co stanowiło 9,20% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 6,90% ogólnej liczby głosów,
 3. AEGON OFE z siedzibą w Warszawie, posiadający 1.149.775 głosów, co stanowiło 8,46% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 6,35% ogólnej liczby głosów,

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raport bieżący nr 9/2018 – 18.06.2018

Powołanie Członków Rady Nadzorczej i Zarządu MLP Group S.A. na kolejną kadencję

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Radosława T. Krochtę do Zarządu Spółki kolejnej kadencji. Pan Radosław T. Krochta pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Pan Radosław T. Krochta ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości z Poznaniu na kierunku Finanse. Oprócz tego w 2003 roku ukończył studia podyplomowe z zakresie Zarządzania na Nottingham University oraz studia podyplomowe MBA. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w finansach w Polsce, Europie Wschodniej i Stanach Zjednoczonych. W latach 2001-2004 zajmował stanowisko CFO w Dresdner Bank Polska S.A. Kilka lat był również Dyrektorem Działu Doradztwa Strategicznego w Deloitte Advisory w Warszawie, wcześniej pracował jako manager w PWC w Warszawie i Stanach Zjednoczonych.

Zgodnie z oświadczeniami Pana Radosława T. Krochty, nie prowadzi on poza przedsiębiorstwem Spółki działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Michael Shapiro do Zarządu Spółki kolejnej kadencji. Pan Michael Shapiro pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. Pan Michael Shapiro posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w realizacji projektów w sektorze nieruchomości. Ukończył wydział Zarządzania i Inżynierii Przemysłowej w Izraelskim Instytucie Technologii w Hajfie. W latach 1975-2000 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego i zarządzał spółkami Miro Engineering Ltd oraz S.M. Shapiro Engineers Ltd.

Zgodnie z oświadczeniami Pana Michael Shapiro, nie prowadzi on poza przedsiębiorstwem Spółki działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Tomasza Zabosta do Zarządu Spółki kolejnej kadencji. Pan Tomasz Zabost pełni funkcję Członka Zarządu Spółki. Pan Tomasz Zabost posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na kierunku budownictwa. Przez ostatnie ponad 8 lat był zatrudniony w firmie ProLogis, w której pełnił funkcję Vice President- Head of Project Management. Wcześniej wspierał hiszpański koncern budowlany Dragados w wejściu na polski rynek. Podczas dotychczasowej kariery zawodowej współpracował także z innymi deweloperami i wykonawcami powierzchni magazynowo – produkcyjnych w Polsce i za granicą. Pracował m.in. w Liebrecht&Wood, E&L Project oraz Ghelamco Poland.

Zgodnie z oświadczeniami Pana Tomasza Zabosta, nie prowadzi on poza przedsiębiorstwem Spółki działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

 

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Pana Macieja Matusiaka do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. Pan Maciej Matusiak pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Życiorys zawodowy Pana Macieja Matusiaka oraz oświadczenia stanowią załącznik do raportu.

Zarząd informuje również, że zgodnie z oświadczeniami Pana Macieja Matusiaka, nie prowadzi on poza przedsiębiorstwem Spółki działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Zarząd Spółki informuje, że dnia 18 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Pana Piotra Chajderowskiego do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. Pan Piotr Chajderowski został powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki. Życiorys zawodowy Pana Piotra Chajderowskiego oraz oświadczenia stanowią załącznik do raportu.

Zarząd informuje również, że zgodnie z oświadczeniami Pana Piotra Chajderowskiego, nie prowadzi on poza przedsiębiorstwem Spółki działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

 

Podstawa prawna:

§5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 8/2018 – 18.06.2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie w dniu 18 czerwca 2018 roku

Zarząd MLP Group S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Pruszkowie podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2018 roku.

Treść uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz

§38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący nr 7/2018 – 14.06.2018

Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej MLP Group S.A.

Zarząd Spółki MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku ze zwołanym na dzień 18 czerwca 2018 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki, w dniu wczorajszym otrzymał od funduszy QUERCUS Parasolowy SFIO wraz z subfunduszami QUERCUS Agresywny oraz QUERCUS Selektywny, zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zgłoszenie kandydatury Pana Macieja Matusiaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje życiorys zawodowy kandydata oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i o spełnieniu kryteriów niezależności.

 

Zarząd Spółki MLP Group S.A. informuje, iż w związku ze zwołanym na dzień 18 czerwca 2018 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki, w dniu dzisiejszym otrzymał od funduszu MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny, zgłoszenie kandydatury Pana Piotra Chajderowskiego na Członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje życiorys zawodowy kandydata oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i o spełnieniu kryteriów niezależności.

 

Zarząd Spółki MLP Group S.A. informuje, iż w związku ze zwołanym na dzień 18 czerwca 2018 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki, w dniu dzisiejszym otrzymał od funduszu Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowanego przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zgłoszenie kandydatury Pana Dariusza Grębosza na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje życiorys zawodowy kandydata oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i o spełnieniu kryteriów niezależności.

 

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 6/2018 – 30.05.2018

Powołanie Członków Rady Nadzorczej MLP Group S.A. na kolejną kadencję

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 30 maja 2018 r. otrzymał informację, że jeden z akcjonariuszy spółki, Cajamarca Holland B.V. z siedzibą w Delft, Holandia, w wykonaniu uprawnień przysługujących mu na podstawie statutu Spółki, w dniu 28 maja 2018 roku powołał Pana Shimshon Marfogel, Pana Eytan Levy oraz Pana Daniel Nimrodi na kolejną kadencję Rady Nadzorczej Spółki. Pan Shimshon Marfogel pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Panowie Eytan Levy oraz Pan Daniel Nimrodi pełnią funkcje Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki informuje również, że dnia 29 maja 2018 r. otrzymał informację, że jeden z akcjonariuszy spółki, Miro B.V. z siedzibą w Delft, Holandia, w wykonaniu uprawnień przysługujących mu na podstawie statutu Spółki, w dniu 28 maja 2018 roku powołał Pana Guy Shapira na kolejną kadencję Rady Nadzorczej Spółki. Pan Guy Shapira pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Shimshon Marfogel posiada wykształcenie wyższe: ukończył studia na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, uzyskując tytuł licencjata (Bachelor of Arts) na Wydziale Księgowości i Ekonomii. Shimshon Marfogel pracuje od 1985 roku w spółce Israel Land Development Company Ltd. z siedzibą w Tel Awiwie jako: główny księgowy (w latach 1985-1986), wiceprezes oraz główny księgowy (w latach 1986-2001), dyrektor generalny (w latach 2001-2004); od 2004 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu Israel Land Development Company Ltd.

Pan Eytan Levy posiada wykształcenie wyższe: ukończył studia na Uniwersytecie Bar-Ilan w Ramat Gan, uzyskując tytuł licencjata (Bachelor of Arts) z Nauk Politycznych. Od 1982 do 1991 roku pełnił różne funkcje kierownicze, m.in. dyrektora wydziału produktów specjalnych, wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za marketing w Israel National Post Authority, z siedzibą w Jerozolimie. W latach 1991-1997 pełnił różne funkcje kierownicze, m.in. dyrektora ds. bezpieczeństwa i logistyki, wiceprezesa zarządu ds. marketingu i sprzedaży w Izrael National Telecomunications Company, z siedzibą w Jerozolimie. W latach 1998-2000 był partnerem w izraelskim biurze spółki prawa amerykańskiego Gerard, Klauer & Mattison, z siedzibą w Tel Awiwie. Od roku 1997 jest dyrektorem w spółce prawa izraelskiego Percite Technology.

Pan Daniel Nimrodi ma tytuł LL.B w dziedzinie prawa, specjalizacja – Międzynarodowe prawo handlowe, oraz licencjat w zarządzaniu biznesowym. Daniel Nimrodi dołączył do The Israel Land Development Company Ltd. „ILDC” w roku 2016 jako Urban Renewal Manager of ILDC Group oraz Wiceprezes spółki The New Community Ltd. – spółki zależnej od ILDC.

Pan Guy Shapira ukończył z wyróżnieniem studia Interdisciplinary Center Herzliya  IDC w Izraelu ze stopniem licencjata na Wydziale Biznesu i Administracji B.A. oraz Prawa LL.B., ze specjalizacją: międzynarodowe prawo gospodarcze. Posiada również izraelskie uprawnienia adwokackie. Przed powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki P. Guy Shapira pracował dla kancelarii prawnej Steinmetz, Haring, Gurman & Co. w Izraelu i zasiadał w Komitecie Audytu związku studentów IDC.

Zarząd informuje również, że zgodnie z oświadczeniami Panów Shimshon Marfogel, Eytan Levy, Daniel Nimrodi oraz Guy Shapira, nie prowadzą oni poza przedsiębiorstwem Spółki działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 5/2018 – 11.05.2018

Ogłoszenie Zarządu MLP Group S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz Art. 11.1 i art. 14 Statutu Spółki, informuje o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się o godzinie 12.00 w południe, w siedzibie Spółki w Pruszkowie, w budynku S5 przy ul. 3-go Maja 8.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLP Group S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

 

Raport bieżący nr 4/2018 – 11.05.2018

Emisja obligacji serii B przez MLP Group S.A.

 

Zarząd MLP GROUP S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 27.04.2018r., informuje że w dniu 11 maja 2018 roku Spółka wyemitowała w ramach oferty prywatnej 10.000 sztuk obligacji na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1.000 euro każda i łącznej wartości emisyjnej 10.000.000 euro („Obligacje”).

Obligacje zostały zapisane w ewidencji prowadzonej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN PLMLPGR00041.

Pozostałe paramenty obligacji serii B zostały podane w raporcie bieżącym nr 3/2018 z dnia 27.04.2018r.

 

Podstawa prawna:

art. 17. ust.1 MAR informacje poufne.

 

Raport bieżący nr 3/2018 – 27.04.2018

Emisja obligacji serii B przez MLP Group S.A.

Zarząd MLP GROUP S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018 roku Spółka podjęła decyzję o emisji w ramach oferty prywatnej 10.000 sztuk obligacji na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1.000 euro każda i łącznej wartości emisyjnej 10.000.000 euro („Obligacje”). Emisja obligacji jest przeprowadzana w ramach Programu Emisji Obligacji, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2017 z dnia 04.04.2017r.

Obligacje będą posiadały zmienne oprocentowanie w wysokości stawki EURIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w EUR powiększonej o marżę.

Obligacje będą wyemitowane jako niezabezpieczone.

Cel emisji Obligacji nie został określony.

Ostateczny termin wykupu Obligacji został ustalony na dzień 11 maja 2023 roku z możliwością wcześniejszego wykupu Obligacji przez Spółkę.

Obligacje nie mają formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot oraz/lub GPW, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

 

Podstawa prawna:

art. 17. ust.1 MAR informacje poufne.

Raport bieżący nr 2/2018 – 23.04.2018

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powierzeniu KPMG Audyt Spółka ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Inflancka 4A , 00-189 Warszawa, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3546) przeprowadzenia badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego MLP Group S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. oraz przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2018 r.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła również decyzję o wyborze KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. do przeprowadzenia badania rocznego pakietu sprawozdawczego MLP Group S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. sporządzonego zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rachunkowości stosowanymi przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ILDC oraz przeprowadzenia przeglądów kwartalnych oraz półrocznych pakietów sprawozdawczych MLP Group S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

Spółka korzystała z usług KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie:

 1. a) przeprowadzania badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki, rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej MLP Group S.A.
 2. b) przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MLP Group S.A.
 3. c) przeprowadzania badania pakietów sprawozdawczych MLP Group S.A. dla celów prowadzenia rachunkowości grupy ILDC.

KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. świadczy na rzecz Spółki wyżej wymienione usługi nieprzerwanie, począwszy od roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2008 roku. Akcje MLP Group S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od października 2013 roku.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy z KPMG w zakresie przeprowadzenia wymienionych w niniejszym raporcie czynności.

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta przez Zarząd Spółki na czas niezbędny do wykonania ww. czynności.

 Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 1/2018 – 30.01.2018

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony 31.12.2017r. – w dniu 14 marca 2018r.

Jednostkowy raport roczny za rok zakończony 31.12.2017r. – w dniu 14 marca 2018r.

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

Raport za I kwartał 2018r. – w dniu 14 maja 2018r.,

Raport za III kwartał 2018r. – w dniu 13 listopada 2018r.,

Skonsolidowany raport półroczny za okres zakończony 30.06.2018r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 22 sierpnia 2018r.

 

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dalej: Rozporządzenie),  Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe jednostki dominującej. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej.

Zgodnie z § 102 ust.1 ww. Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz, zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia, raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku.

Wszelkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.mlp.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

§103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259).

 

Raport bieżący nr 17/2017 – 22.12.2017

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MLP Group S.A.

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymał oświadczenie Pana Yosef Zvi Meir, Członka Rady Nadzorczej Spółki, o rezygnacji ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej z dniem 31 grudnia 2017 roku. Pan Yosef Zvi Meir nie podał przyczyn swojej rezygnacji.

W dniu 21 grudnia 2017 roku Zarząd Spółki otrzymał informację, że jeden z akcjonariuszy spółki, Cajamarca Holland B.V. z siedzibą w Delft, Holandia, w wykonaniu uprawnień przysługujących mu na podstawie statutu Spółki, powołał Pana Daniel Nimrodi na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Daniel Nimrodi został powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r.

Pan Daniel Nimrodi dołączył do The Israel Land Development Company Ltd. („ILDC”) w roku 2016 jako Urban Renewal Manager of ILDC Group oraz Wiceprezes spółki The New Community Ltd. – spółki zależnej od ILDC.

Pan Daniel Nimrodi ma tytuł LL.B w dziedzinie prawa, specjalizacja – Międzynarodowe prawo handlowe, oraz licencjat w zarządzaniu biznesowym.

Doświadczenie zawodowe Pana Daniel Nimrodi zawiera również pełnienie roli Project Managera w rozpoczynającej działalność spółce, która koncentrowała się na wywieraniu wpływu w dużej skali, compliance, analizie biznesowej oraz wywiadzie strategicznym i biznesowym, Pan Daniel Nimrodi pełnił również funkcję Junior Associate w Departamencie Karnym Centralnego Obwodu w Ministerstwie Obrony Izraela.

Zarząd informuje również, że zgodnie z oświadczeniem P. Daniel Nimrodi, nie prowadzi on poza przedsiębiorstwem Spółki działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

 

Podstawa prawna

§5 ust. 1 pkt 21) oraz 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 16/2017 – 23.11.2017

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

Zarząd MLP GROUP S.A. („Spółka”) z siedzibą w Pruszkowie informuje, że w dniu 23 listopada 2017 r. otrzymał od Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem Rfe 13, posiadającego numer REGON 014889592 oraz NIP 521-31-24-415 („Aegon OFE”), jako organ którego działa Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028767 („Towarzystwo”), zawiadomienie, zgodnie z którym, w związku z zakończeniem w dniu 17 listopada 2017 roku likwidacji Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego („Nordea OFE”), skutkującym przeniesieniem w tym dniu wszystkich aktywów Nordea OFE do Aegon OFE oraz wstąpieniem Aegon OFE we wszystkie prawa i obowiązki Nordea OFE, Aegon OFE na dzień 17 listopada 2017 roku posiada 1.149.775 akcji Spółki, co stanowi 6,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 1.149.775 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 6,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Bezpośrednio przed dniem zakończenia likwidacji Nordea OFE:

 1. Aegon OFE posiadał 809.036 akcji Spółki, co stanowiło 4,47% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 809.036 głosów, to jest 4,47% ogólnej liczby głosów,
 2. Nordea OFE posiadał 340.739 akcji Spółki, co stanowiło 1,88% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 1,88 % głosów, to jest 1,88% ogólnej liczby głosów.

Według stanu na dzień 23 listopada 2017 roku, Aegon OFE posiada łącznie 1.149.775 akcji Spółki, co stanowi 6,35% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 1 149 775 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, to jest 6,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1382 r. z późn. zm.)

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Raport bieżący nr 15/2017 – 20.10.2017

Podpisanie znaczącej umowy – zakup nieruchomości w Rumunii

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 października 2017 r., MLP Bucharest West SRL („Nabywca”), spółka zależna od Spółki zawarła umowę nabycia nieruchomości położonej w Rudeni Village, Chitila Town, Ilfov County w Rumunii (rumuńska nazwa : Sat Rudeni, Oras Chitila, Judet Ilfov), o łącznej powierzchni 188.045 metrów kwadratowych, za cenę 4.000.000 Euro (wraz z nakładami na tej nieruchomości oraz instalacjami służącymi zaopatrzeniu w energię elektryczną). Nieruchomość wpisana jest do ksiąg wieczystych prowadzonych w Chitila (rumuńska nazwa : Cartea Funciara Chitila) o numerach 51425, 51426, 51427, 51428 oraz 53566.
Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki.

Podstawa prawna:
art. 17. ust.1 MAR informacje poufne

Raport bieżący nr 14/2017 – 02.10.2017

Zmniejszenie udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od Thesinger Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze powiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1639 ze zm.) o zmniejszeniu przez Thesinger Limited stanu posiadania akcji Spółki poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów doszło w wyniku rozliczenia w dniu 29 września 2017 roku transakcji przeniesienia akcji MLP Group S.A. na podstawie umowy przeniesienia (Deed of transfer)  zawartej w dniu 26 września 2017 roku („Transakcja”).

Transakcja polegała na przeniesieniu 149.155 akcji Spółki MLP GROUP S.A. reprezentujących 0,8% kapitału zakładowego MLP Group S.A przez THESINGER Ltd. na rzecz Pana Shimshon’a Marfogel’a, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i była zawarta w związku z wykonaniem programu wypłat z zysku przyjętego w dniu 31.12.2008r przez The Israel Land Development Company Ltd z siedzibą w Izraelu i aneksem do umowy o pracę z maja 2007 zawartej pomiędzy Panem Shimshon’em Marfogel i The Israel Land Development Company Ltd z siedzibą w Izraelu w zamian za udziały w spółce THESINGER Ltd. (vide: Aneks nr 1 do prospektu informacyjnego zatwierdzonego 7.10.2013r. przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją nr DPI/WE/410/44/26/13), o tożsamej wartości rynkowej.

Przed zawarciem Transakcji THESINGER Limited z siedzibą w Nikozji posiadała 1.920.475 akcji MLP GROUP S.A., reprezentujących 10,6 % kapitału zakładowego Spółki, uprawiających do 1.920.475 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 10,6% ogólnej liczby głosów.

Aktualnie THESINGER Limited z siedzibą w Nikozji posiada 1.771.320 akcji MLP GROUP S.A., reprezentujących 9,8% kapitału zakładowego tej spółki, uprawiających do 1.771.320 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 9,8% ogólnej liczby głosów.

Emitent załącza do niniejszego raportu otrzymane powiadomienie.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Thesinger obniżenie progu 2017 10 02

Raport bieżący nr 13/2017 – 02.10.2017

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2017 w sprawie powiadomienia o transakcji dokonanej przez osobę zobowiązaną

MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, że w dniu 2 października 2017 roku otrzymał od Pana Shimshon Marfogel, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uzupełnienie do powiadomienia o transakcji dokonanej przez osobę zobowiązaną, o otrzymaniu którego Emitent poinformował raportem bieżącym nr 12/2017 z dnia 29.09.2017.

Emitent załącza do niniejszego raportu dokument otrzymany w dniu 2 października 2017 r.

Podstawa prawna:

art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Powiadomienie MAR

Raport bieżący nr 12/2017 – 29.09.2017

Informacja o transakcji dokonanej przez osobę zobowiązaną

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, że w dniu 29 września 2017 roku do Emitenta wpłynęło, w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę zobowiązaną, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta – Pana Shimshon Marfogel.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:

art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Powiadomienie 29.09.2017

Raport bieżący nr 11/2017 – 07.09.2017

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

Zarząd MLP GROUP S.A. („Spółka”) z siedzibą w Pruszkowie informuje, że w dniu 7 września 2017 r. otrzymał od Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028767 („Towarzystwo”), dotychczas zarządzającego wyłącznie Aegon Otwartym Funduszem Emerytalnym, wpisanym do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 13 („Aegon OFE”), zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539 z późn. zmianami), że Towarzystwo w dniu 1 września 2017 roku przejęło zarządzanie Nordea Otwartym Funduszem Emerytalnym, wpisanym do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 11 („Nordea OFE”), w wyniku czego łączny udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, to jest funduszy Aegon OFE i Nordea OFE, w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył 5% głosów.

Przed opisanym powyżej przejęciem zarządzania Nordea OFE przez Towarzystwo:

 1. a) Aegon OFE posiadał 809 036 akcji Spółki, co stanowiło 4,47% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 809 036 głosów, to jest 4,47% ogólnej liczby głosów,
 2. b) Nordea OFE posiadał 340 739 akcji Spółki, co stanowiło 1,88% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 340 739 głosów, to jest 1,88% ogólnej liczby głosów.

Po przejęciu przez Towarzystwo zarządzania Nordea OFE, według stanu na dzień 1 września 2017 roku, oba fundusze zarządzane przez Towarzystwo (Aegon OFE i Nordea OFE) posiadają łącznie 1 149 775 akcji Spółki, co stanowi 6,35% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 1 149 775 głosów, to jest 6,35% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1382 r. z późn. zm.)

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Raport bieżący nr 10/2017 – 10.07.2017

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A MLP Group S.A.

Zarząd spółki MLP Group S.A. (dalej: Spółka) niniejszym zawiadamia o zapoznaniu się w dniu dzisiejszym z Uchwałą nr 739/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Zarząd GPW”) z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki MLP Group S.A.

Zgodnie z powyższą uchwałą Zarząd GPW postanowił:

1) określić dzień 12 lipca 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 20.000 (dwudziestu tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki MLP Group S.A., o wartości nominalnej 1.000 EUR (jeden tysiąc euro) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMLPGR00033”,

2) notować obligacje, o których mowa w pkt. 1) w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MLP0522”.

Podstawa prawna:

art. 17. ust.1 MAR informacje poufne.

Raport bieżący nr 9/2017 – 5.07.2017

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A MLP Group S.A.

Zarząd spółki MLP Group S.A. (dalej: Spółka) informuje o powzięciu informacji o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. (dalej: Giełda) uchwały nr 720/2017 z dnia 4 lipca 2017 r., zgodnie z którą Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki MLP Group S.A. o wartości nominalnej 1.000 EUR (jeden tysiąc euro) każda.

Jednocześnie Spółka informuje o podjęciu przez BondSpot S.A. (dalej: BondSpot) uchwały nr 148/17 z dnia 4 lipca 2017 r., zgodnie z którą Zarząd BondSpot postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki MLP Group S.A. o wartości nominalnej 1.000 EUR (jeden tysiąc euro) każda.

W/w uchwały wchodzą w życie z dniem ich podjęcia.

Podstawa prawna:

art. 17. ust.1 MAR informacje poufne.

Raport bieżący 8/2017 – 5.06.2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („MLPG”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLPG, które odbyło się w dniu 5 czerwca 2017 roku, dysponowali 11.072.797 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy MLPG dzielący się na 18.113.255 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 61,13 %.

Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ MLPG w dniu 5 czerwca 2017 roku była:

 1. CAJAMARCA HOLLAND B.V. z siedzibą w Delft, posiadająca 10.319.842 głosów, co stanowiło 93,20% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 56,97% ogólnej liczby głosów,

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raport bieżący 7/2017 – 5.06.2017

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie w dniu 5 czerwca 2017 roku

Zarząd MLP Group S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Pruszkowie podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 czerwca 2017 roku.

Treść uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Raport bieżący 6/2017 – 12.05.2017

Emisja obligacji serii A przez MLP Group S.A.

Zarząd MLP GROUP S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 maja 2017 roku Spółka wyemitowała w ramach oferty prywatnej 20.000 sztuk obligacji na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 1.000 euro każda i łącznej wartości emisyjnej 20.000.000 euro („Obligacje”).

Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki EURIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w EUR powiększonej o marżę.

Obligacje zostały wyemitowane jako niezabezpieczone.

Cel emisji Obligacji nie został określony.

Ostateczny termin wykupu Obligacji został ustalony na dzień 11 maja 2022 roku z możliwością wcześniejszego wykupu Obligacji przez Spółkę.

Obligacje nie mają formy dokumentu. Obligacje zostały przyjęte do depozytu papierów wartościowych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie uchwały nr 305/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i oznaczone kodem PLMLPGR00033.

Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot oraz/lub GPW, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

pełną treść raportu wraz z załącznikami można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport bieżący 5/2017 – 04.05.2017

Ogłoszenie Zarządu MLP Group S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz Art. 11.1 i art. 14 Statutu Spółki, informuje o zwołaniu na dzień 5 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki w Pruszkowie, w budynku S5 przy ul. 3-go Maja 8.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLP Group S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu.

pełną treść raportu wraz z załącznikami można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport bieżący nr 4/2017 – 02.05.2017

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za 1 kwartał 2017 r.

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.  informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Spółki za 1 kwartał 2017 r.

Termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1 kwartał 2017 r. podany raportem bieżącym 1/2017 został określony na dzień 12 maja 2017 r.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1 kwartał 2017 r. został określony na dzień 19 maja 2017 r. Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Spółki wynika ze zmian w środowisku informatycznym – wdrożenie nowego zintegrowanego systemu informatycznego.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku wskazane powołanym raportem bieżącym nr 1/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku nie ulegają zmianie.

pełną treść raportu, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport bieżący nr 3/2017 – 05.04.2017
Podpisanie znaczącej umowy – zakup gruntu w Niemczech

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”, „Spółka”) informuje o zawarciu przez jednostkę zależną Emitenta znaczącej umowy. W dniu 4 kwietnia 2017 roku spółka MLP Logistic Park Germany I Sp. z o.o. & Co. KG z siedzibą w Dortmundzie, Niemcy („Kupujący”) zawarła z Ortem PropCo 2 B.V. z siedzibą w Amsterdamie („Sprzedający”) umowę sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Unna w Niemczech („Umowa”). (…)

pełną treść raportu, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport bieżący 2/2017 – 04.04.2017
Ustanowienie Programu Emisji Obligacji i zawarcie umowy dotyczącej programu emisji obligacji

Zarząd MLP GROUP S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2017 roku podjął uchwałę nr 1/04/2017 w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji na podstawie, której w dniu 4 kwietnia 2017 roku pomiędzy Spółką, a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. pełniącym funkcję Organizatora, Agenta Emisji, Agenta ds. Płatności, Agenta Kalkulacyjnego, Dealera, Depozytariusza, Bookrunnera, spółką Pekao Investment Banking S.A. pełniącą funkcję Organizatora, Agenta Technicznego, Dealera została zawarta umowa programowa dotycząca programu emisji obligacji („Umowa Programowa”). (…)

pełną treść raportu, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 1/2017 – 25.01.2017
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017: Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony 31.12.2016r. – w dniu 14 marca 2017r. Jednostkowy raport roczny za rok zakończony 31.12.2016r. – w dniu 14 marca 2017r. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe: Raport za I kwartał 2017r. – w dniu 12 maja 2017r., Raport za III kwartał 2017r. – w dniu 13 listopada 2017r., Skonsolidowany raport półroczny za okres zakończony 30.06.2017r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 22 sierpnia 2017r (…)

pełną treść raportu, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 18/2016 – 22.12.2016
Ustanowienie zabezpieczeń kredytu

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) z siedzibą w Pruszkowie w nawiązaniu do informacji o zawarciu w dniu 16 grudnia 2016 roku umowy kredytowej i umowy zabezpieczeń przez MLP Pruszków I Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Kredytobiorca”) z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), na podstawie której Bank ma udzielić́ Kredytobiorcy kredytu do kwoty 38.946.000,00 EUR („Kredyt”), informuje, iż w dniu 21 grudnia 2016 r. Kredytobiorca ustanowił hipotekę umowną łączną do sumy 54.750.000,00 EUR (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy euro) oraz 14.425.500 EUR (słownie: czternaście milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset euro) na nieruchomościach należących do Spółki, położonych w Pruszkowie objętych księgami wieczystymi o numerach: KW nr WA1P/00036973/9, KW nr WA1P/00038589/4, KW WA1P/00038595/9, KW nr WA1P/00038590/4, KW nr WA1P/00038591/1, KW nr WA1P/00038596/6, KW nr WA1P/00038593/5, KW nr WA1P/00038590/4.

(…) pełną treść Raportu nr 18/2016, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 17/2016 – 16.12.2016
Podpisanie znaczących umów

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Pruszkowie, informuje o zawarciu przez jednostkę zależną Emitenta znaczącej umowy. W dniu 16 grudnia 2016 roku MLP Pruszków I Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Kredytobiorca”) zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytową i umowy zabezpieczeń. Na podstawie podpisanej dokumentacji kredytowej, bank ma udzielić Kredytobiorcy kredytu do kwoty 38.946.000,00 EUR („Kredyt”).

(…) pełną treść Raportu nr 17/2016, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 16/2016 – 06.11.2016
Wybór biegłego rewidenta

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) z siedzibą w Pruszkowie informuje, że w dniu 5 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu uprawnionego do zbadania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata: 2016 i 2017, a także dokonania przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2017.

(…) pełną treść Raportu nr 16/2016, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 15/2016 – 12.08.2016
Zawiadomienie o zmianie udziału w Spółce MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) z siedzibą w Pruszkowie informuje, że w dniu 11 sierpnia 2016 r. otrzymał od MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzanego przez MetLife PTE S.A. zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce MLP Group S.A. w związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539 z późn. zmianami).

Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% nastąpiło w wyniku zakupu akcji Spółki w dniu 4 sierpnia 2016 r. Bezpośrednio przed zmianą udziału, MetLife OFE posiadał 870.706 akcji, co stanowiło 4,81% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 870 706 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,81% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie MetLife OFE posiada 948.387 akcji, co stanowi 5,24% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 948.387 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,24% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

(…) pełną treść Raportu nr 15/2016, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 14/2016 – 16.06.2016
Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki MLP Group S.A.

Zarząd MLP GROUP S.A. („Spółka”) z siedzibą w Pruszkowie, w związku z podjęciem w dniu 18 kwietnia 2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („WZA”) uchwały w sprawie zmiany Statutu, informuje, iż Spółka otrzymała postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w przedmiocie rejestracji zmiany statutu zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą WZA (…)

(…) pełną treść Raportu nr 14/2016, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 13/2016 – 10.06.2016
Zmiany w składzie Zarządu MLP Group S.A.

Zarząd spółki MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2016 roku Pan Michael Shapiro zrezygnował ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 9 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Radosława T. Krochtę na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz uchwałę o powołaniu Pana Michael Shapiro na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

(…) pełną treść Raportu nr 13/2016, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 10/2016 – 27.04.2016
Zawiadomienie o zmianie udziału w Spółce MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie

MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki przez Gracecup Trading Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr. Do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów doszło w wyniku rozliczenia transakcji pakietowej zawartej za pośrednictwem Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie, w ramach której Gracecup Trading Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr, oraz MIRO Ltd. z siedzibą w Limassol, Cypr, zbyły łącznie 905.660 akcji reprezentujących 5% kapitału zakładowego Spółki, przy czym Gracecup Trading Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr, zbyła 452.830 akcji reprezentujących 2,5% kapitału zakładowego uprawiających do 452.830 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

(…) pełną treść Raportu nr 10/2016, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 11/2016 – 27.04.2016
Zbycie akcji spółki MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie przez osobę nadzorującą

MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki przez Pana Eytan Levy – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Pan Eytan Levy zawiadomił, że zbył przez GRACECUP TRADING Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr, będącą podmiotem pośrednio kontrolowanym przez Pana Eytan Levy, 452.830 akcji MLP GROUP S.A., reprezentujących 2,5% kapitału zakładowego tej spółki, uprawniających do 452.830 głosów na walnym zgromadzeniu.

(…) pełną treść Raportu nr 11/2016, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 12/2016 – 27.04.2016
Zbycie akcji spółki MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie przez osobę zarządzającą

MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki przez Pana Michael Shapiro– Prezesa Zarządu Spółki. Michael Shapiro zbył przez MIRO Ltd. z siedzibą w Limassol, będącą podmiotem pośrednio kontrolowanym przez Pana Michael Shapiro, 452.830 akcji MLP GROUP S.A., reprezentujących 2,5% kapitału zakładowego tej spółki, uprawniających do 452.830 głosów na walnym zgromadzeniu.

(…) pełną treść Raportu nr 12/2016, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 9/2016 – 22.04.2016
Zawiadomienie o zmianie udziału w Spółce MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie

MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki przez MIRO B.V. z siedzibą w Delft, Holandia. Do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów doszło w wyniku rozliczenia transakcji z dnia 19 kwietnia 2016 roku zawartej w Warszawie („Transakcja”). Transakcja polegała na wniesieniu aportem 552.000 akcji Spółki reprezentujących 3,05 % kapitału zakładowego Spółki przez Miro B.V. z siedzibą w Delft, Holandia do spółki MIRO Ltd. z siedzibą w Limassol, Cypr, w zamian za udziały w spółce cypryjskiej.

(…) pełną treść Raportu nr 9/2016, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 6/2016 – 19.04.2016
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie 18 kwietnia 2016 roku

Zarząd MLP Group S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Pruszkowie podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2016 roku.

Treść uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu.

(…) pełną treść Raportu nr 6/2016 wraz z treścią uchwały, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 7/2016 – 19.04.2016
Informacja dotycząca wypłaty dywidendy przez Spółkę

Zarząd MLP Group S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Pruszkowie informuje, że w dniu 18 kwietnia 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanowiło dokonać podziału pomiędzy akcjonariuszy zysku za rok 2015 oraz części zysków zatrzymanych z lat ubiegłych w łącznej kwocie 41.660.486,50 zł poprzez wypłatę dywidendy.

(…) pełną treść Raportu nr 7/2016, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 8/2016 – 19.04.2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („MLPG”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLPG, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2016 roku, dysponowali 15.616.311 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy MLPG dzielący się na 18.113.255 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 86,21%.

(…) pełną treść Raportu nr 8/2016, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 5/2016 – 18.04.2016
Ocena Rady Nadzorczej MLP Group S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd MLP Group S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 16 marca 2016 roku dotyczącego wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy informuje, że w dniu 17 kwietnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki MLP Group S.A. za 2015 rok oraz części zysków zatrzymanych.

(…) pełną treść Raportu nr 5/2016, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 4/2016 – 22.03.2016
Ogłoszenie Zarządu MLP Group S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz Art. 12.1 pkt 1) i art. 14 Statutu Spółki, informuje o zwołaniu na dzień 18 kwietnia 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się o godzinie 9.30, w siedzibie Spółki w Pruszkowie, w budynku S5 przy ul. 3-go Maja 8.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLP Group S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu.

 

(…) pełną treść Raportu nr 4/2016 wraz z projektem uchwały i ogłoszeniem, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 3/2016 – 16.03.2016
Rekomendacja Zarządu MLP Group S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd MLP Group S.A. w dniu 16 marca 2016 roku zwrócił się do Rady Nadzorczej MLP Group S.A. o przedstawienie Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku o przeznaczenie zysku za rok 2015 oraz części zysków zatrzymanych w łącznej kwocie 41.660.486,50 PLN na wypłatę dywidendy za rok 2015, tj. dokonanie wypłaty dywidendy w gotówce w wysokości 2,30 zł na jedną akcję Spółki.

(…) pełną treść Raportu nr 3/2016, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 2/2016 – 29.01.2016
Informacja o niespełnieniu się warunku zawieszającego w znaczących umowach najmu zawartych dnia 24.10.2014r. przez spółki zależne od Spółki MLP GROUP S.A. ze spółką z Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” S.A. oraz spółką Małpka S.A. z siedzibą w Poznaniu

Zarząd spółki MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej zwanej „Emitentem”) informuje, iż do dnia 29 stycznia 2016 roku nie spełnił się warunek zawieszający w postaci nabycia przez MLP Poznań West spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie (poprzednia firma MLP Poznań Zachód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji) lub podmiot powiązany z Wynajmującym od spółki „Trzecia – Czerwona Torebka spółka akcyjna” sp.k. z siedzibą w Poznaniu nieruchomości położonej w miejscowości Więckowice (gmina Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie) obejmującej działkę geodezyjną numer 319/2 objętej księgą wieczystą KW nr PO1P/00295155/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Warunek zawieszający opisany w zdaniu poprzednim nie spełnił się w umowach najmu, o których mowa w raporcie bieżącym nr 30/2014, zawartych z następującymi podmiotami:

(…) pełną treść Raportu nr 2/2016, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 1/2016 – 26.01.2016
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016:

 • Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony 31.12.2015r. – w dniu 14 marca 2016r.
 • Jednostkowy raport roczny za rok zakończony 31.12.2015r. – w dniu 14 marca 2016r.
 • Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

o Raport za I kwartał 2016r. – w dniu 13 maja 2016r.,

o Raport za III kwartał 2016r. – w dniu 10 listopada 2016r.,

 • Skonsolidowany raport półroczny za okres zakończony 30.06.2016r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 22 sierpnia 2016r.

(…) pełną treść Raportu nr 1/2016, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 18/2015 – 30.10.2015
Umowa przeniesienia własności parku MLP Bieruń

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu umowy w formie aktu notarialnego dotyczącej sprzedaży aktywów o znacznej wartości, tj. parku MLP Bieruń („Majątek”) przez podmiot zależny od Spółki. W dniu 29 października 2015 r. podmiot zależny od Spółki, spółka Lokafop 201 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pruszkowie („Sprzedający”), podpisał ze spółką WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH z siedzibą w Düsseldorfie („Kupujący”) umowę obejmującą przeniesienie własności gruntów zlokalizowanych w miejscowości Bieruń, powiecie bieruńsko-lędzińskim, województwie śląskim, w obrębie ewidencyjnym 0002, Bieruń Stary wraz z budynkami i budowlami posadowionymi na gruncie (łącznie „Nieruchomość”) oraz sprzedaż składników majątkowych znajdujących się na gruncie lub w budynkach, które są związane z posiadaniem i użytkowaniem Nieruchomości („Składniki Majątkowe”) („Umowa”). Umowa została zawarta w wykonaniu umowy warunkowej, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2015. Łączna powierzchnia gruntów wynosi 114.875 m2 (słownie: sto czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych). Sprzedający w ramach umowy zobowiązał się również do dokonania na rzecz Kupującego cesji wszystkich, należących do Sprzedającego autorskich praw majątkowych do Projektu, wszystkich praw z tytułu Gwarancji Budowlanych, Gwarancji Projektowych oraz praw z tytułu Dokumentów Zabezpieczenia Umowy Najmu.

(…) pełną treść Raportu nr 18/2015, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 17/2015 – 24.10.2015
Warunkowa umowa sprzedaży parku MLP Bieruń

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu umowy w formie aktu

notarialnego dotyczącej sprzedaży aktywów o znacznej wartości, tj. parku MLP Bieruń („Majątek”)

przez podmiot zależny od Spółki. W dniu 23 października 2015 r. podmiot zależny od Spółki, spółka

Lokafop 201 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w

Pruszkowie („Sprzedający”), podpisał ze spółką WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH z

siedzibą w Düsseldorfie) („Kupujący”) przedwstępną umowę dotyczącą sprzedaży gruntów

zlokalizowanych w miejscowości Bieruń, powiecie bieruńsko-lędzińskim, województwie śląskim, w

obrębie ewidencyjnym 0002, Bieruń Stary wraz z wznoszącymi się tam budynkami wraz z tytułem

własności budowli oraz składników majątkowych („Umowa”). Łączna powierzchnia gruntów wynosi

114.875 m2 (słownie: sto czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych).

Sprzedający w ramach umowy zobowiązał się również do dokonania na rzecz Kupującego cesji

wszystkich, należących do Sprzedającego autorskich praw majątkowych do Projektu, wszystkich praw

z tytułu Gwarancji Budowlanych, Gwarancji Projektowych oraz praw z tytułu Dokumentów

Zabezpieczenia Umowy Najmu.

(…) pełną treść Raportu nr 17/2015, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 15/2015/K – 02.10.2015
Korekta raportu bieżącego nr 15/2015 dotyczącego umowy sprzedaży parku MLP Tychy

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) przesyła korektę raportu bieżącego nr 15/2015.

(…) pełną treść Raportu nr 15/2015/K, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 15/2015 – 01.10.2015
Umowa sprzedaży parku MLP Tychy

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu umowy w formie aktu notarialnego dotyczącej sprzedaży aktywów o znacznej wartości, tj. parku MLP Tychy („Majątek”) przez podmiot zależny od Spółki. W dniu 30 września 2015 r. podmiot zależny od Spółki, spółka MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pruszkowie („Sprzedający”), podpisała ze spółką WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH z siedzibą w Düsseldorfie) („Kupujący”) umowę dotyczącą sprzedaży gruntów zlokalizowanych w Tychach, przy ul. Turyńskiej wraz z wznoszącymi się tam budynkami wraz z tytułem własności budowli oraz składników majątkowych. Łączna powierzchnia gruntów wynosi 176.676 m2 (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt szczęść metrów kwadratowych). Sprzedający w ramach podpisanej umowy zobowiązał się również do dokonania na rzecz Kupującego cesji wszystkich, należących do Sprzedającego autorskich praw majątkowych do Projektu, wszystkich praw z tytułu Gwarancji Budowlanych, Gwarancji Projektowych oraz praw z tytułu Dokumentów Zabezpieczenia Umowy Najmu. Strony zawarły również Umowę Rachunku Zastrzeżonego oraz zobowiązały się do zawarcia Umowy Gwarancji.

(…) pełną treść Raportu nr 15/2015, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 16/2015 – 01.10.2015
Przedwstępna umowa sprzedaży parku MLP Bieruń

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu umowy w formie aktu notarialnego dotyczącej sprzedaży aktywów o znacznej wartości, tj. parku MLP Bieruń („Majątek”) przez podmiot zależny od Spółki. W dniu 30 września 2015 r. podmioty zależne od Spółki, spółka MLP Bieruń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie („Sprzedający 1”) oraz spółka Lokafop 201 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji spółka komandytowo- akcyjna z siedzibą w Warszawie („Sprzedający 2”), podpisały ze spółką WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH z siedzibą w Düsseldorfie) („Kupujący”) przedwstępną umowę dotyczącą sprzedaży gruntów zlokalizowanych w miejscowości Bieruń, powiecie bieruńsko-lędzińskim, województwie śląskim, w obrębie ewidencyjnym 0002, Bieruń Stary wraz z wznoszącymi się tam budynkami wraz z tytułem własności budowli oraz składników majątkowych („Umowa”). Łączna powierzchnia gruntów wynosi 114.875 m2 (słownie: sto czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych). Umowa sprzedaży ma być zawarta przez Sprzedającego 1 albo przez Sprzedającego 2. Jeden ze Sprzedających w ramach umowy sprzedaży, która ma być zawarta w wykonaniu Umowy, ma zobowiązać się również do dokonania na rzecz Kupującego cesji wszystkich, należących do Sprzedającego autorskich praw majątkowych do Projektu, wszystkich praw z tytułu Gwarancji Budowlanych, Gwarancji Projektowych oraz praw z tytułu Dokumentów Zabezpieczenia Umowy Najmu.

(…) pełną treść Raportu nr 16/2015, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 14/2015 – 04.09.2015
Ustanowienie hipoteki na podstawie znaczącej umowy

Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. („Spółka”) zawiadamia, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 24 sierpnia 2015 r., o wpisie do księgi wieczystej nr KW LU1S/00012867/9 prowadzonej dla nieruchomości należącej do MLP Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie hipoteki umownej na sumę 25.502.396,00 EUR na rzecz banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Hipoteka stanowi zabezpieczenie kredytu udzielonego MLP Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, opisanego w raporcie bieżącym Spółki nr 8/2015.

(…) pełną treść Raportu nr 14/2015, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 10/2015 – 26.06.2015
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie 25 czerwca 2015 r.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („MLPG”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MLPG w dniu 25 czerwca 2015 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Uchwały podjęte przez ZWZ MLPG 25.06.2015 r.

(…) pełną treść Raportu nr 10/2015 wraz z załącznikami, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 11/2015 – 26.06.2015
Powołanie Członków Rady Nadzorczej MLP Group S.A. na kolejną kadencję

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 25 czerwca 2015 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało:

 • Pana Shimshon Marfogel na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
 • Pana Eytan Levy na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
 • Pana Yosef Zvi Meir na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
 • Pana Guy Shapira na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
 • Pana Macieja Matusiaka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
 • Pana Jacka Tucharza na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Życiorysy wyżej wymienionych osób były zawarte w prospekcie emisyjnym oraz w poprzednich raportach bieżących.

(…) pełną treść Raportu nr 11/2015, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 12/2015 – 26.06.2015
Powołanie Członków Zarządu MLP Group S.A. na kolejną kadencję

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 25 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała :

 • Pana Michaela Shapiro na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję
 • Pana Radosława T. Krochtę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję
 • Pana Tomasza Zabost na stanowisko Członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję

Życiorysy wyżej wymienionych osób były zawarte w prospekcie emisyjnym oraz w poprzednich raportach bieżących.

(…) pełną treść Raportu nr 12/2015, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 13/2015 – 26.06.2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („MLPG”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLPG, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2015 roku, dysponowali 15.498.539 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy MLPG dzielący się na 18.113.255 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 85,56%.

(…) pełną treść Raportu nr 13/2015, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 9/2015 – 28.05.2015
Ogłoszenie Zarządu MLP Group S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz Art. 12.1 pkt 1) i art. 14 Statutu Spółki, informuje o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki w Pruszkowie, w budynku S5 przy ul. 3-go Maja 8.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLP Group S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu.

(…) pełną treść Raportu nr 9/2015 wraz z załącznikami, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 8/2015 – 14.04.2015
Podpisanie znaczących umów

Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. („Spółka”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe („Umowy”) pomiędzy MLP Lublin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie („Kredytobiorca”), podmiotem zależnym od Spółki, oraz Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”).

(…) pełną treść Raportu nr 8/2015 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 7/2015 – 13.03.2015
Korekta Skonsolidowanego raportu rocznego

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, iż w Skonsolidowanym raporcie rocznym za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, opublikowanym w dniu 12 marca 2015 roku, przez pomyłkę edytorską zostały zdublowane strony od 67 do 78.

W kolejnym raporcie, Zarząd Spółki przekaże skorygowany skonsolidowany raport roczny za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

(…) pełną treść Raportu nr 7/2015 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 6/2015 – 04.03.2015
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MLP Group S.A.

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 3 marca 2015 r. otrzymał oświadczenie Pana Baruch Yehezkelov, Członka Rady Nadzorczej, o rezygnacji ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej z dniem 3 marca 2015 roku. Pan Baruch Yehezkelov nie podał przyczyn swojej rezygnacji.

(…) pełną treść Raportu nr 6/2015 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 5/2015 – 27.01.2015
Ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunków bankowych spółki zależnej Emitenta

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął informację o:

a) postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy Rejestru Zastawów o zarejestrowaniu dnia 21 stycznia 2014 r. zwiększenia sumy zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunku bankowego spółki MLP Pruszków IV Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („MLP Pruszków IV”). Suma zabezpieczenia została zwiększona z kwoty 3.870.000,00 EUR do kwoty 10.578.651,00 EUR. Zwiększenie pierwotnej sumy zabezpieczenia zastawu rejestrowego zabezpieczającego wierzytelności mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), wobec MLP Pruszków IV wynikające z umowy kredytu zawartej dnia 24 kwietnia 2013 r. przez Bank z MLP Pruszków IV, dokonane zostało w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z umowy kredytu zawartej dnia 17 grudnia 2014 r. przez Bank z MLP Pruszków IV. Zastaw został ustanowiony na jednym z rachunków bankowych MLP Pruszków IV, jednostki zależnej Spółki.

(…) pełną treść Raportu nr 5/2015 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 4/2015 – 26.01.2015
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015:

 • Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony 31.12.2014r. – w dniu 12 marca 2015r.
 • Jednostkowy raport roczny za rok zakończony 31.12.2014r. – w dniu 12 marca 2015r.
 • Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

> Raport za I kwartał 2015r. – w dniu 13 maja 2015r.,

> Raport za III kwartał 2015r. – w dniu 12 listopada 2015r.,

 • Skonsolidowany raport półroczny za okres zakończony 30.06.2015r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 21 sierpnia 2015r.

(…) pełną treść Raportu nr 4/2015 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 2/2015/K – 22.01.2015
Korekta raportu bieżącego nr 2/2015 dotyczącego ustanowienia zastawu na udziałach spółki zależnej Emitenta

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w treści raportu bieżącego nr 2/2015 opublikowanego w dniu 17 stycznia 2015 roku omyłkowo została podana następująca treść:

„a) (…) o najwyższej sumie zabezpieczenia do 10.578.651,00 PLN. Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), wynikających z umowy kredytu zawartej dnia 17 grudnia 2014 r.”,

podczas, gdy powinno być:

„a) (…) o najwyższej sumie zabezpieczenia do 3.750.000,00 PLN. Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), wynikających z umowy kredytu zawartej dnia 17 grudnia 2014 r., dotyczących otrzymanego kredytu obrotowego.”,

(…) pełną treść Raportu nr 2/2015/K można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 3/2015 – 22.01.2015
Ustanowienie zastawu na udziałach spółki zależnej Emitenta

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął informację o:

a) postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy Rejestru Zastawów o zarejestrowaniu dnia 30 grudnia 2014 r., zwiększenia sumy zastawu rejestrowego na udziałach spółki MLP Pruszków IV Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie należących do MLP Pruszków II Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Suma zabezpieczenia została zwiększona z kwoty 3.870.000,00 EUR do kwoty 10.578.651,00 EUR. Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), wynikających z umowy kredytu zawartej dnia 17 grudnia 2014 r. Zastaw został ustanowiony na 1.010 udziałach w spółce MLP Pruszków IV Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej 101.000,00 PLN. Udziały te stanowią 96 % kapitału zakładowego MLP Pruszków IV Sp. z o.o., a ich właścicielem jest MLP Pruszków II Sp. z o.o. – spółka zależna od Spółki. Udziały dają prawo do 1.010 głosów na zgromadzeniu wspólników spółki MLP Pruszków IV Sp. z o.o. Udziały w spółce MLP Pruszków IV Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie stanowią długoterminową lokatę kapitałową MLP Pruszków II Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie – jednostki zależnej Spółki.

(…) pełną treść Raportu nr 3/2015 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 2/2015 – 17.01.2015
Ustanowienie zastawu na udziałach spółki zależnej Emitenta

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 16 stycznia 2015 r. powziął informację o:

 1. a) postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy Rejestru Zastawów o zarejestrowaniu dnia 9 stycznia 2015 r., zastawu rejestrowego na udziałach spółki MLP Pruszków IV Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie należących do MLP Pruszków II Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, o najwyższej sumie zabezpieczenia do 10.578.651,00 PLN. Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), wynikających z umowy kredytu zawartej dnia 17 grudnia 2014 r. Zastaw został ustanowiony na1.010udziałach w spółce MLP Pruszków IV Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej 101.000,00 PLN. Udziały te stanowią 96 % kapitału zakładowego MLP Pruszków IV Sp. z o.o., a ich właścicielem jest MLP Pruszków II Sp. z o.o. – spółka zależna od Spółki. Udziały dają prawo do 1.010 głosów na zgromadzeniu wspólników spółki MLP Pruszków IV Sp. z o.o. Udziały w spółce MLP Pruszków IV Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie stanowią długoterminową lokatę kapitałową MLP Pruszków II Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie – jednostki zależnej Spółki.

(…) pełną treść Raportu nr 2/2015 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 1/2015 – 15.01.2015
Powołanie nowego Członka Zarządu MLP Group S.A.

Zarząd spółki MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14 stycznia 2015r. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Tomasza Zabosta do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, powierzając mu jednocześnie stanowisko Dyrektora ds. Zarządzania Projektami.

(…) pełną treść Raportu nr 1/2015 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 33/2014 – 28.11.2014
Informacja o zawarciu znaczących umów najmu przez spółki zależne od Spółki MLP GROUP S.A. ze spółką „Piotr i Paweł” S.A.

Zarząd spółki MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej zwanej „Emitentem”) informuje, iż w dniu 27 listopada 2014 roku spółki zależne od Emitenta: spółka MLP Teresin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Pruszkowie (dalej zwana „Wynajmującym 1”) oraz spółka MLP Poznań II Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (dalej zwana „Wynajmującym 2”) zawarły umowy najmu (dalej zwane łącznie „Umowami Najmu”, osobno zaś „Umową Najmu”) ze spółką „Piotr i Paweł” S.A (zwanym dalej „Najemcą”).

(…) pełną treść Raportu nr 33/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 32/2014 – 03.11.2014
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku

Zarząd MLP GROUP S.A. informuje, że skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał 2014 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 5/2014 na dzień 8 listopada 2014 roku, zostanie opublikowany w dniu 7 listopada 2014 roku.

(…) pełną treść Raportu nr 32/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 30/2014 – 25.10.2014
Informacja o zawarciu znaczącej umowy najmu przez spółkę zależną od Spółki MLP GROUP S.A. ze spółkami z Grupy Kapitałowej „Czerwona Torebka” S.A.

(…) pełną treść Raportu nr 30/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 31/2014 – 25.10.2014
Informacja o zawarciu znaczącej umowy najmu przez spółkę zależną od Spółki MLP GROUP S.A. ze spółką z Merlin.pl S.A.

(…) pełną treść Raportu nr 31/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 29/2014 – 02.09.2014
Zmiana w składzie Zarządu Spółki MLP Group S.A. i spółek z Grupy Kapitałowej MLP Group S.A.

Zarząd Spółki MLP Group S.A. („Spółka”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 2 września 2014 roku Pani Dorota Jagodzińska – Sasson, dotychczas odpowiedzialna w Spółce i spółkach zależnych za marketing i sprzedaż, złożyła rezygnację ze stanowiska Członka Zarządu Spółki.

(…) pełną treść Raportu nr 29/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 28/2014/K – 14.08.2014
Korekta raportu bieżącego nr 28/2014 dotyczącego informacji o zawarciu znaczącej umowy.

Zarząd spółki MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w treści raportu bieżącego nr 28/2014 opublikowanego w dniu 12 sierpnia 2014 roku omyłkowo została podana niewłaściwa kwota kredytu inwestycyjnego, tj. „16.663.548,00 Euro (słownie: szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem Euro)”, podczas, gdy powinno być: „16.633.548,00 Euro (słownie: szesnaście milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem Euro)”. Pozostała treść raportu bieżącego numer 28/2014 pozostaje bez zmian.

(…) pełną treść Raportu nr 28/2014/K można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 28/2014 – 12.08.2014
Informacja o zawarciu znaczącej umowy.

Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. („Spółka”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 11 sierpnia 2014 roku pomiędzy MLP Bieruń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie („Kredytobiorca”), podmiotem zależnym od Spółki, oraz Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą we Warszawie („Bank”) zostały podpisane umowy kredytowe („Umowy”).

(…) pełną treść Raportu nr 28/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 26/2014 – 08.07.2014
Przystąpienie MLP Group S.A. do Programu Wspierania Płynności.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, iż otrzymał komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 czerwca 2014 roku (Główny rynek GPW) o przystąpieniu w tym dniu Spółki do Programu Wspierania Płynności.

Zmiana systemu notowań wynikająca z zaprzestania kwalifikacji akcji Spółki do Strefy Niższej Płynności nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 10 lipca 2014 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

(…) pełną treść Raportu nr 26/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 27/2014 – 08.07.2014
Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, iż dnia 7 lipca 2014 roku otrzymał podpisaną umowę o pełnienie funkcji Animatora Emitenta.

Funkcję tę dla akcji Spółki pełnić będzie Dom Maklerski mBanku S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

(…) pełną treść Raportu nr 27/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 24/2014 – 26.06.2014
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie 26 czerwca 2014r.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („MLPG”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MLPG w dniu 26 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Uchwały podjęte przez ZWZ MLPG 26.06.2014r.

(…) pełną treść Raportu nr 24/2014 wraz z załącznikiem można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 25/2014 – 26.06.2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („MLPG”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLPG, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2014 roku, dysponowali 14.684.421 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy MLPG dzielący się na 18.113.255 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 81,07%.

(…) pełną treść Raportu nr 25/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 23/2014 – 25.06.2014
Projekt uchwały ZWZ zgłoszony przez akcjonariusza.

Zarząd MLP GROUP S.A. informuje, iż w dniu 25 czerwca 2014 r. otrzymał od Miro B.V., posiadającego 1.004.955 akcji Spółki stanowiących 5,5 % kapitału zakładowego, projekt uchwały, która ma być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r. („ZWZ”) (por. raport bieżący nr 22/2014).

Zgłoszony projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Załącznik:

Projekt uchwały nr ZWZ MLPG

(…) pełną treść Raportu nr 23/2014 wraz z załącznikiem można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 22/2014 – 30.05.2014
Ogłoszenie Zarządu MLP Group S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz Art. 12.1 pkt 1) i art. 14 Statutu Spółki, informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się o godzinie 11:00, w hotelu ComfortBiznes Pruszków, przy ul. Bolesława Prusa 1 w Pruszkowie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLP Group S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Załączniki:

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014r.

Ogłoszenie Zarządu MLP Group S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(…) pełna treść Raportu nr 22/2014 wraz z załącznikami można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 21/2014 – 29.04.2014
Nabycie nieruchomości o znacznej wartości przez spółkę zależną Emitenta – MLP Poznań I Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2014 roku, spółka zależna Emitenta – MLP Poznań I Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) zawarła umowę przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego. Przedmiotem zawartej umowy jest działka położona w Lublinie przy ul. Plewińskiego wchodząca w skład nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr LU1I/00302075/1. Powierzchnia nieruchomości nabytej przez Spółkę wynosi 10,5141 ha.

(…) pełna treść Raportu nr 21/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 20/2014 – 28.04.2014
Zmiana wpisu w rejestrze zastawów ustanowionego na udziałach w spółce zależnej Emitenta MLP Poznań II Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 kwietnia br. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. zmiany wpisu w rejestrze zastawów dotyczącego zastawu rejestrowego wpisanego pod poz. 2273618, ustawionego na 49 udziałach będących własnością spółki zależnej Emitenta MLP Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Zastawca”) w spółce zależnej Emitenta MLP Poznań II sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, każdy o wartości nominalnej 100 zł, stanowiących na dzień publikacji tego raportu 0,54% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, uprawiających do 0,54% głosów na zgromadzeniu wspólników MLP Poznań II Sp. z o.o. Zmiana dotyczyła oznaczenia przedmiotu zastawu i polegała na ujawnieniu w rejestrze podwyższenia kapitału zakładowego MLP Poznań II sp. z o.o. z kwoty 10.000 zł do 910.000 zł.

(…) pełna treść Raportu nr 20/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 19/2014 – 25.04.2014
Wpis zastawu na udziałach w spółce zależnej Emitenta – MLP Poznań II Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie do rejestru zastawów.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2014 roku, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 14 kwietnia 2014 roku (data wpływu 24 kwietnia 2014 roku), pod pozycją 2395700, wpisany został zastaw rejestrowy na 3.000 udziałach posiadanych przez spółkę zależną Emitenta – MLP Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Zastawca”) w spółce zależnej Emitenta – MLP Poznań II Sp. z o.o., każdy o wartości nominalnej 100 zł, stanowiących na dzień zawarcia umowy zastawu 32,97% udziałów w kapitale zakładowym MLP Poznań II Sp. z o.o., uprawniających do 32,97% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki MLP Poznań II Sp. z. o.o.

(…) pełna treść Raportu nr 19/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 18/2014 – 10.04.2014
Zwarcie aneksu do umowy zastawu na udziałach w spółce zależnej Emitenta MLP Poznań II Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 09 kwietnia br. został zawarty aneks do umowy o ustanowienie zastawu finansowego i rejestrowego na udziałach MLP Poznań II sp. z o.o. zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta MLP Poznań I Sp. z o.o. jako Zastawcą oraz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach jako Zastawnikiem w dniu 18 grudnia 2013 roku („Umowa zastawu”). O zawarciu Umowy zastawu Emitent informował w dniu 19.12.2013r. Raportem bieżącym nr 20/2013. Zastaw rejestrowy został wpisany do rejestru zastawów w dniu 28 stycznia 2014 roku pod pozycją nr 2385991 (Raport bieżący nr 9/2014 z dnia 04.02.2014r.).

(…) pełna treść Raportu nr 18/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 17/2014 – 26.03.2014
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta – MLP Poznań sp. z o.o. w Pruszkowie umowy o ustanowienie zastawu finansowego i rejestrowego na udziałach w spółce zależnej Emitenta – MLP Poznań II Sp. z o.o. w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 25 marca 2014 roku spółka zależna Emitenta MLP Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Zastawca”) zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) umowę o ustanowienie zastawu finansowego i rejestrowego na udziałach w MLP Poznań II sp. z o.o. („Umowa zastawu”).

(…) pełna treść Raportu nr 17/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 16/2014 – 27.02.2014
Wykreślenie oraz zmiana hipotek ustanowionych przez spółki zależne Emitenta.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 26 lutego 2014r. powziął wiadomość o:

1) Wykreśleniu przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej hipoteki umownej kaucyjnej ustanowionej przez spółkę zależną Emitenta – MLP Poznań I Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. I Regionalny Oddział w Warszawie. Wykreślona hipoteka ustanowiona była do kwoty 2.530.107 EUR na nieruchomości objętej księgą wieczystą PO1D/00050728/6 położonej w miejscowości Koninko, gm. Kórnik, tytułem zabezpieczenia spłaty kapitału kredytu, odsetek, opłat, prowizji i udokumentowanych kosztów związanych z realizacją umowy kredytowej nr 81 1020 1042 0000 8396 0088 9584 z dnia 06.02.2013r („Umowa kredytowa”). Wykreślnie hipoteki nastąpiło w związku z całkowitą spłatą zabezpieczonych wierzytelności. Emitent informował o zwarciu ww. umowy kredytowej oraz o ustanowieniu ww. hipoteki w Prospekcie Emisyjnym.

(…) pełna treść Raportu nr 16/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 15/2014 – 26.02.2014
Zmiany hipotek ustanowionych przez spółkę zależną Emitenta – MLP POZNAŃ II sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 25 lutego 2014r. powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej wpisu zmian następujących hipotek ustawionych przez spółkę zależną Emitenta – MLP Poznań II sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („MLPPoz.II”) na nieruchomości objętej księgą wieczystą PO1D/00041540/8:

1) hipoteki umownej w kwocie 2.970.000 EUR tytułem zabezpieczenia spłaty zadłużenia z tytułu transzy A, odsetek, prowizji i opłat oraz innych kosztów na rzecz ING Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z umową kredytu nr 11/0002 z dnia 08.02.2011r., w ten sposób, iż po zmianie jest to hipoteka umowna łączna do kwoty 6.105.000 EUR na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi PO1D/00041540/8, PO1D/00050728/6 i PO1D/00051882/0, na rzecz ING BANK Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach [zamiana wskutek połączenia ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca) z ING Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana)], tytułem zabezpieczenia spłaty Kredytu w odniesieniu do Transzy A, Transzy C, Transzy Budowlanej A3 oraz Transzy E (po Konwersji Transzy Budowlanej A3 na Transzę Inwestycyjną A3), odsetek, prowizji, innych opłat i udokumentowanych kosztów, zgodnie z umową kredytu nr 11/0002 z dnia 08.02.2011r. z późniejszym zmianami.

(…) pełna treść Raportu nr 15/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 14/2014 – 19.02.2014
Zmiana wpisu w rejestrze zastawów ustanowionego przez spółkę zależną Emitenta – MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 lutego 2014 r. Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 21 stycznia 2014r. o dokonaniu zmiany wpisu w rejestrze zastawów zastawu rejestrowego (wpisanego pod pozycją 2346077) ustanowionego na prawach z rachunku bankowego ustanowionego na mocy umowy o ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na prawach z rachunków bankowych z dnia 06 marca 2013 roku zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta – MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawniej MLP Tychy Sp. z o.o.) z siedzibą w Pruszkowie a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”).

(…) pełna treść Raportu nr 14/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 13/2014 – 13.02.2014
Zmiany wpisów w rejestrze zastawów ustanowionych przez Emitenta oraz przez spółkę zależną Emitenta – MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 12 lutego 2014 r. Emitent otrzymał postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o dokonaniu zmian wpisów w rejestrze zastawów dotyczących:

1) Zastawu rejestrowego wpisanego pod 2378669 ustawionego przez Emitenta na 50 udziałach posiadanych przez Emitenta w spółce zależnej MLP sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, każdy o wartości nominalnej 50 zł, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników MLP sp. z o.o. („Zastaw 1”).

2) Zastawu rejestrowego wpisanego pod pozycją 2346001 ustanowionego na prawach z rachunków bankowych ustanowionych na mocy umowy o ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na prawach z rachunków bankowych z dnia 06 marca 2013 roku zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta – MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawniej MLP Tychy Sp. z o.o.) z siedzibą w Pruszkowie a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) („Zastaw 2”).

(…) pełna treść Raportu nr 13/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 12/2014 – 10.02.2014
Rejestracja przez sąd zmian Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 10 lutego 2014 r. Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 stycznia 2014 roku, na mocy którego sąd m.in. zarejestrował zmiany Statutu Emitenta dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A. w dniu 15 stycznia 2014 roku oraz wpisał fakt ustalenia przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

(…) pełna treść Raportu nr 12/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 11/2014 – 06.02.2014
Zmiany wpisów w rejestrze zastawów ustanowionych na udziałach w spółkach zależnych Emitenta: MLP Moszna I sp. z o.o. w Pruszkowie i MLP Poznań II sp. z o.o. w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 05 lutego br. otrzymał postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o dokonaniu zmian wpisów w rejestrze zastawów dotyczących:

1) zastawu rejestrowego, wpisanego pod poz. 2278828, ustawionego przez Emitenta na 1.100 udziałach posiadanych przez Emitenta w spółce zależnej MLP Moszna I sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, każdy o wartości nominalnej 50 zł, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników MLP Moszna I sp. z o.o. („Zastaw 1”). Zmiana dotyczyła ujawnienia jako zastawnika w miejsce DZ Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie „(Bank”), Dz Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftbank Frankfurt am Main Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, w związku z przeniesieniem przedsiębiorstwa bankowego DZ Bank Polska S.A. na DZ BANK AG S.A. Oddział w Polsce, w tym przeniesieniem wszystkich praw i obowiązków wynikających z umowy kredytowej i umowy zastawu (opisanych poniżej).

(…) pełna treść Raportu nr 11/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 10/2014 – 05.02.2014
Zmiany wpisów w rejestrze zastawów ustanowionych przez spółkę zależną Emitenta – MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 05 lutego br. otrzymał postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o dokonaniu zmian wpisów w rejestrze zastawów ustawionych na prawach z rachunków bankowych ustanowionych na mocy umowy o ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na prawach z rachunków bankowych z dnia 06 marca 2013 roku zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta – MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawniej MLP Tychy sp. z o.o.) z siedzibą w Pruszkowie („Zastawca”) a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”).

(…) pełna treść Raportu nr 10/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 9/2014 – 04.02.2014
Wpis zastawu rejestrowego ustanowionego na udziałach w spółce zależnej Emitenta – MLP Poznań II sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2014r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 28 stycznia 2014 roku (data wpływu 04 lutego 2014 roku), pod pozycją 2385991, wpisany został zastaw rejestrowy na wszystkich 6.000 udziałach posiadanych przez spółkę zależną Emitenta – MLP Poznań I sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Zastawca”) w MLP Poznań II sp. z o.o., każdy o wartości nominalnej 100 zł, stanowiących na dzień zawarcia umowy zastawu 65,93% udziałów w kapitale zakładowym MLP Poznań II sp. z o.o., uprawniających do 65,93% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki MLP Poznań II Sp. z. o.o.

(…) pełna treść Raportu nr 9/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 7/2014 – 25.01.2014
Wpis zastawu rejestrowego ustanowionego przez spółkę zależną Emitenta – MLP sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 02 stycznia 2014r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 30 grudnia 2013 roku (data wpływu 24 stycznia 2014 roku), pod pozycją 2383285, wpisany został zastaw rejestrowy na wierzytelnościach pieniężnych przysługujących spółce zależnej Emitenta – MLP sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Zastawca”) od spółki zależnej Emitenta – MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (wcześniej MLP Tychy sp. z o.o.) z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) z tytułu uczestnictwa w Spółce jako komplementariusz. Zastaw rejestrowy ustanowiony został zgodnie z umową o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów zwykłych z dnia 27 listopada 2013 roku, zawartej pomiędzy Zastawcą a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku.

(…) pełna treść Raportu nr 7/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 8/2014 – 25.01.2014
Wpis zmiany zastawu rejestrowego ustanowionego na udziałach w spółce zależnej Emitenta – MLP Poznań II sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 02 stycznia 2014r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 18 grudnia 2013 roku (data wpływu 24 stycznia 2014 roku) zmieniony został zastaw rejestrowy (poz. 2273619) ustanowiony w dniu 06.09.2011r. na wszystkich 51 udziałach będących własnością Emitenta w spółce zależnej – MLP Poznań II sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka Zależna”), o wartości nominalnej 100 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.100 zł, stanowiących na dzień publikacji tego raportu 0,6% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej.

(…) pełna treść Raportu nr 8/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 6/2014 – 23.01.2014
Ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zmiany zastawów rejestrowych przez spółkę zależną Emitenta – MLP Poznań II sp. z o.o. w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż: (a) w dniu 02 stycznia 2014r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 31 grudnia 2013 roku (data wpływu 23 stycznia 2014 roku), pod pozycją 2383803, ustanowiony został zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z umowy ramowej o prowadzenie rachunków z dnia 10 lutego 2011 roku zawartej pomiędzy MLP Poznań II sp. z o.o. oraz ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Bank”) do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 14.046.600 EUR, (…)

(…) pełna treść Raportu nr 6/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 4/2014 – 16.01.2014
Powołanie Członków Rady Nadzorczej MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie Treść.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („MLPG”) informuje, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MLPG w dniu 15 stycznia 2014 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Macieja Matusiaka oraz Pana Jacka Tucharza.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żaden z nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec MLPG, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz żaden z Nich nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ani Pan Maciej Matusiak, ani Pan Jacek Tucharz nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W celu pobrania Raportu Bieżącego nr 4/2014 oraz Życiorysów nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej, proszę kliknąć w link po prawej stronie.

Raport nr 5/2014 – 16.01.2014
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

(…) pełna treść Raportu nr 5/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 2/2014 – 15.01.2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („MLPG”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLPG, które odbyło się w dniu 15 stycznia 2014 roku, dysponowali 15.614.509 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy MLPG dzielący się na 18.113.255 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na NWZ w 86,2%.

Akcjonariuszami posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na NWZ MLPG w dniu 15.01.2014 roku byli:

1. CAJAMARCA HOLLAND B.V. z siedzibą w Delft, posiadająca 10.319.842 głosów, co stanowiło 66,09% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 56,97% ogólnej liczby głosów.

2. THESINGER Ltd. z siedzibą w Nikozji, posiadający 1.920.475 głosów, co stanowiło 12,30% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 10,60% ogólnej liczby głosów.

3. GRACECUP TRADING Ltd. z siedzibą w Nikozji, posiadająca 1.094.388 głosów, co stanowiło 7,01% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 6,04% ogólnej liczby głosów.

4. MIRO B.V. z siedzibą w Delft, posiadający 1.004.955 głosów, co stanowiło 6,44% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 5,55% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raport nr 3/2014 – 15.01.2014
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie 15 stycznia 2014r.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („MLPG”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MLPG w dniu 15 stycznia 2014 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Uchwały podjęte przez NWZ MLPG 15.01.2014r.

W celu pobrania Raportu Bieżącego nr 3/2014 oraz załącznika, proszę kliknąć w link po prawej stronie.

Raport nr 1/2014 – 14.01.2014
Zmiana treści projektu Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie zwołanego na 15 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („MLPG”) informuje o zmianie treści projektu Uchwały nr 9 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, która ma być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLPG zwołanego na dzień 15 stycznia 2014 roku, na godz. 11.00 w Pruszkowie w hotelu ComfortBiznes Pruszków, przy ul. Bolesława Prusa 1. Nowa treść projektu Uchwały nr 9 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Raport nr 20/2013 – 19.12.2013
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta – MLP Poznań I sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie umowy o ustanowienie zastawu finansowego i rejestrowego na udziałach w spółce MLP Poznań II sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2013 roku, spółka zależna Emitenta MLP Poznań I sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Zastawca”) zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) umowę o ustanowienie zastawu finansowego i rejestrowego na udziałach w MLP Poznań II sp. z o.o. („Umowa zastawu”).

(…) pełną treść Raportu nr 20/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 21/2013 – 19.12.2013
Wpis zastawu rejestrowego na akcjach w spółce zależnej Emitenta – MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż na mocy postawienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 09 grudnia 2013 roku (data wpływu 19 grudnia 2013 roku), w dniu 10 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał wpisu zastawu rejestrowego na wszystkich akcjach Emitenta posiadanych spółce zależnej MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.(dawniej MLP Tychy sp. z o.o.) z siedzibą w Pruszkowie, tj. 60.000 akcji imiennych serii A, każda o wartości nominalnej 1 zł, o łącznej wartości nominalnej 60.000 zł, stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym, zgodnie z umową o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach z dnia 27 listopada 2013 roku, zawartą przez Emitenta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Umowa Zastawu”). Zastaw został wpisany pod pozycją 2380729.

(…) pełną treść Raportu nr 21/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 19/2013 – 18.12.2013
Wpis zastawu rejestrowego na udziałach w spółce zależnej Emitenta – MLP sp. z o.o. w Pruszkowie

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż na mocy postawienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 21 listopada 2013 roku, w dniu 25 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał wpisu zastawu rejestrowego na wszystkich udziałach Emitenta posiadanych spółce zależnej MLP sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, zgodnie z umową o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na udziałach z dnia 7 listopada 2013 roku, zawartą przez Emitenta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Umowa Zastawu”). Zastaw został wpisany pod pozycją 2378669.

(…) pełną treść Raportu nr 19/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 17/2013/K – 17.12.2013
Korekta raportu bieżącego nr 17/2013 w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w treści raportu bieżącego nr 17/2013 opublikowanego w dniu 13 grudnia 2013 roku omyłkowo została podana niewłaściwa data, na którą zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, tj. „14 stycznia 2014 roku”, podczas gdy powinno być „15 stycznia 2014 roku”. Treść załączników do raportu bieżącego nr 17/2013 (w tym ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki) pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Treść Raportu nr 17/2013/K można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 17/2013 – 13.12.2013
Ogłoszenie Zarządu MLP Group S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz Art. 12.1 pkt 1) i art. 14 Statutu Spółki, informuje o zwołaniu na dzień 14 stycznia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się o godzinie 11:00, w hotelu ComfortBiznes Pruszków, przy ul. Bolesława Prusa 1 w Pruszkowie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLP Group S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Raport nr 18/2013 – 13.12.2013
Wybór biegłego rewidenta

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), informuje, iż w dniu 12 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 21.2 g) Statutu Spółki dokonała wyboru firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu uprawnionego do zbadania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata: 2013, 2014, 2015, a także dokonania przeglądu śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach obrotowych: 2014, 2015, 2016.

(…) pełna treść Raportu nr 18/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 16/2013 – 29.11.2013
Zawarcie aneksu do umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach w spółce zależnej Emitenta - MLP POZNAŃ II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, że w dniu 29 listopada 2013 roku Emitent zawarł z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) aneks do umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach w spółce zależnej Emitenta – MLP Poznań II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie („Umowa Zastawu”). Zmiana Umowy Zastawu nastąpiła w związku z udzieleniem przez Bank spółce zależnej Emitenta – MLP Poznań II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie („Spółka Zależna”) nowych kredytów na podstawie umowy kredytu nr 11/0002, zawartej pomiędzy Spółką Zależną a Bankiem w dniu 8 sierpnia 2011 roku zmienionej aneksem nr 1 z dnia 31 sierpnia 2011 roku i aneksem nr 2 z dnia 29 listopada 2013 roku („Umowa Kredytu”).

(…) pełna treść Raportu nr 16/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 14/2013 – 27.11.2013
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów zwykłych na wierzytelnościach pieniężnych.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, że w dniu 27 listopada 2013 roku spółka zależna Emitenta – MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów zwykłych na wierzytelnościach pieniężnych w spółce zależnej Emitenta – MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (spółki powstałej w wyniku przekształcenia spółki zależnej Emitenta MLP Tychy sp. z o.o.) z siedzibą w Pruszkowie („Umowa Zastawu”).

(…) pełna treść Raportu nr 14/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 15/2013 – 27.11.2013
Zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach w spółce zależnej Emitenta - MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, że w dniu 27 listopada 2013 roku Emitent zawarł z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach w spółce zależnej Emitenta – MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjną (wcześniej MLP Tychy sp z o.o.) z siedzibą w Pruszkowie („Umowa Zastawu”).

(…) pełna treść Raportu nr 15/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 12/2013 – 14.11.2013
Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MLP Group S.A. Dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C spółki MLP Group S.A.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił:

1) na podstawie Uchwały nr 1303/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku:

– wyznaczyć na 15 listopada 2013 roku dzień ostatniego notowania 3.018.876 (trzech milionów osiemnastu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu sześciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MLP Group S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMLPGR00025”.

(…) pełna treść Raportu nr 12/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 13/2013 – 14.11.2013
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu 14 listopada 2013 roku otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowano, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 833/13 z dnia 6 listopada 2013 roku, w dniu 18 listopada 2013 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 3.018.876 (trzy miliony osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN „PLMLPGR00017”.

(…) pełna treść Raportu nr 13/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 11/2013 – 07.11.2013
Zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na udziałach w spółce zależnej Emitenta - MLP Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, że w dniu 7 listopada 2013 roku Emitent zawarł z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na udziałach w spółce zależnej Emitenta – MLP Sp. z o.o. („Umowa Zastawu”). Umowa Zastawu została zawarta w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku obejmujących wszystkie kwoty, w tym kapitał i odsetki, odsetki za opóźnienie, opłaty, prowizje, zobowiązania, koszty, wydatki i kwoty wynikające z umowy kredytu nr CRD/39165/13, zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta – MLP Tychy Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie a Bankiem w dniu 5 marca 2013 roku („Umowa Kredytu”). Zgodnie z Umową Zastawu Emitent ustanowił na rzecz Banku zastaw rejestrowy oraz zastawy finansowe na będących własnością Emitenta 50 udziałach w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta – MLP Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki MLP Sp. z o.o. („Udziały”). Wartość ewidencyjna Udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 5.000 PLN. Udziały stanowią długoterminową lokatę kapitałową Emitenta.

(…) pełna treść Raportu nr 11/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 10/2013 – 06.11.2013
Rejestracja akcji serii C MLP Group S.A. w KDPW

1. Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, że w dniu 6 listopada 2013 roku powziął wiadomość o Uchwale Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych numer 833/13 z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie zarejestrowania 3.018.876 (trzy miliony osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, oraz nadania im kodu PLMLPGR00017. Rejestracja zostanie dokonana pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLMLPGR00017, z zastrzeżeniem ust. 2.

(…) pełna treść Raportu nr 10/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 9/2013 – 04.11.2013
Zmiana postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku spółki zależnej emitenta - MLP Bucharest Sud SRL.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, że w dniu 1 listopada 2013 roku Emitent powziął wiadomość o wydaniu w dniu 8 października 2013 roku przez Sąd w Bukareszcie, Wydział VII Cywilny (Tribunal Bucuresti, Sectia a VII-a Civila) postanowienia w przedmiocie zmiany postanowienia z dnia 9 kwietnia 2013 r. o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej Emitenta – MLP Bucharest Sud SRL z siedzibą w Bukareszcie z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku spółki MLP Bucharest Sud SRL.

Podstawą zmiany postanowienia było nieuzgodnienie przez wierzycieli planu restrukturyzacji spółki MLP Bucharest Sud SRL.

Likwidatorem spółki MLP Bucharest Sud SRL został EURO INSOL SPRL z siedzibą w Bukareszcie.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Raport nr 8/2013 – 30.10.2013
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu 29 października 2013 roku Spółka powzięła wiadomość o wydaniu w dniu 29 października 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia dotyczącego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 3.018.876 akcji serii C.

(…) pełna treść Raportu nr 8/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 6/2013 – 28.10.2013
Zakończenie oferty publicznej akcji spółki MLP Group S.A.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej 754.719 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł każda oraz 3.018.876 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł każda („Oferta”). Terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w poniższym raporcie, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 października 2013 r.

(…) pełna treść Raportu nr 6/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 7/2013 – 28.10.2013
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013 r.: • 14 listopada 2013 r. – Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2013 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową.

(…) pełna treść Raportu nr 7/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Raport nr 5/2013 – 25.10.2013
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 października 2013 roku, otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowano, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 779/13 z dnia 21 października 2013 roku, w dniu 28 października 2013 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 15.094.379 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLMLPGR00017.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Raport nr 1/2013 – 25.10.2013
Przystąpienie do systemu ESPI

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 października 2013 roku, Spółka przystępuje do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”) oraz rozpoczyna przekazywanie informacji za pomocą systemu ESPI.

Podstawa prawna:

Regulamin ESPI § 11 ust. 1

Raport nr 2/2013 – 25.10.2013
Rejestracja PDA w KDPW

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że na podstawie Uchwały nr 782/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 23 października 2013 roku, w dniu dzisiejszym, tj. 25 października 2013 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpiła rejestracja 3.018.876 (trzy miliony osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda i oznaczenie ich kodem PLMLPGR00025.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Raport nr 3/2013 – 25.10.2013
Dopuszczenie do obrotu akcji MLP Group S.A.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 1248/2013 z dnia 24 października 2013 roku postanowił dopuścić do obrotu na rynku równoległym:

1) Następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MLP Group S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda:

a) 11.440.000 (jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji serii A,

b) 3.654.379 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii B,

c) 3.018.876 (trzy miliony osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji serii C.

2) 3.018.876 (trzy miliony osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MLP Group S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda.

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w pkt. 1) lit. c), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii C. W związku z Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1248/2013 z dnia 24 października 2013 roku Spółka w dniu dzisiejszym rozpoczyna wypełnianie obowiązków informacyjnych spoczywających na emitentach papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Raport nr 4/2013 – 25.10.2013
Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A i B oraz praw do akcji serii C MLP Group S.A.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił:

– na podstawie Uchwały nr 1250/2013 z dnia 25 października 2013 roku:

1) wprowadzić z dniem 28 października 2013 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MLP Group S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. najpóźniej w dniu 28 października 2013 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLMLPGR00017:

a) 11.440.000 (jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji serii A,

b) 3.654.379 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii B,

2) notować akcje spółki MLP Group S.A., o których mowa w pkt. 1), w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „MLPGROUP” i oznaczeniem „MLG”.

– na podstawie Uchwały 1251/2013 z dnia 25 października 2013 roku:

1) wprowadzić z dniem 28 października 2013 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 3.018.876 (trzy miliony osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MLP Group S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMLPGR00025”,

2) notować prawa do akcji spółki MLP Group S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „MLPGROUP-PDA” i oznaczeniem „MLGA”.

Dzień 28 października 2013 roku będzie pierwszym dniem notowań wyżej wymienionych papierów wartościowych w obrocie na rynku równoległym.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §34 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Klienci

więcej