Prospectus

Desclaimer

ZASTRZEŻENIE

W dniu 7 października 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego, będąca organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, zatwierdziła prospekt emisyjny spółki MLP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”). Niniejszy Prospekt emisyjny sporządzony został w związku z: (i) ofertą publiczną na terenie Polski („Oferta”) 3 773 595 akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 3 018 876 nowo emitowanych Akcji Serii C o wartości nominalnej 0,25 zł każda oferowanych przez Spółkę („Akcje Nowej Emisji”), oraz 754 719 istniejących Akcji Serii A o wartości nominalnej 0,25 zł każda, oferowanych przez Cajamarca Holland B.V. jako Wprowadzającego („Akcje Sprzedawane”) (razem „Akcje Oferowane”) oraz (ii) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 11 440 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł każda („Akcje Serii A”), 3 654 379 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł każda („Akcje Serii B”), nie więcej niż 3 018 876 nowo emitowanych Akcji Serii C o wartości nominalnej 0,25 zł każda oraz nie więcej niż 3 018 876 Praw do Akcji Serii C („Prawa do Akcji Serii C”).

Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie publicznej. Elektroniczna wersja prospektu emisyjnego opublikowana została zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 200 1/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną akcji Spółki objętych niniejszym Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczypospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały, bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w prospekcie, a także z ewentualnymi aneksami, które mogą być publikowane do prospektu.

Uwaga: poprzez akceptację niniejszego zastrzeżenia potwierdzają Państwo zapoznanie się z tym zastrzeżeniem i wyrażają zgodę na zawarte w nim ograniczenia.

Prospekt Emisyjny zatwierdzony przez KNF w dniu 7.10.2013 opublikowany w dniu 8.10.2013

Proszę kliknąć w link po prawej stronie w celu pobrania Prospektu Emisyjnego.

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego MLP Group S.A. z dnia 14.10.2013
Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego MLP Group S.A. z dnia 14.10.2013
Komunikat aktualizujący nr 1 do Prospektu Emisyjnego MLP Group S.A. z dnia 14.10.2013
Informacja o ustaleniu ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oraz liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach w ramach publicznej oferty akcji spółki MLP Group S.A.
Informacja o przydziale Akcji Oferowanych MLP Group S.A.

Clients

more