Dane finansowe

Aktualne dane naszej spółki

MLP Group blisko 100 mln zł zysku netto

 

MLP Group, deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w 2018 roku uzyskał 141,5 mln zł przychodów, czyli o 36,3% więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przez dwanaście miesięcy ub.r. Grupa zanotowała 151,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej, co jest wynikiem blisko trzy razy wyższym niż rok wcześniej (było 55,2 mln zł). Z kolei na poziomie wyniku netto MLP Group osiągnęło 92,4 mln zł zysku, co oznacza poprawę o 95% względem poprzedniego roku. Deweloper powierzchni magazynowych na koniec 2018 r. posiadał kapitały własne (aktywa netto) o wartości 815,4 mln zł, czyli o 12% wyższe niż wartości wykazane na koniec 2017 roku. W minionym roku wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 24% do 1,44 mld zł (334,3 mln euro).

W 2018 roku Grupa zawarła umowy najmu komercjalizując łącznie 169 575 m² powierzchni magazynowej i biurowej. Z tego 119 009 m² zostało wynajęte przez klientów jako nowe umowy najmu, transakcje na łącznie 55 566 m² dotyczyły przedłużeń okresu najmu przez dotychczasowych klientów.  Aktualnie w budowie i w przygotowaniu pozostaje  62 000 m²  objętych umowami najmu.. Z kolei docelowa powierzchnia do zabudowy na posiadanych gruntach sięga blisko 1,1 mln m2, co oznacza możliwość podwojenia obecnej skali działalności.

 

Podstawowe wskaźniki finansowe (2018)

  • Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 65,3%
  • Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące) 1,6
  • Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 50,8%
  • Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (zysk netto/aktywa ogółem) 5,6%
  • Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) (zysk netto/kapitał własny) 11,3%

 

MLP Group podstawowe dane finansowe (mln zł)
W mln złotych 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody 102,8 102,1 101,0 103,8 141,5
Wynik z aktualizacji
nieruchomości inwestycyjnych
47,4 19,7 58,3 8,6 88,7
Koszt sprzedaży i ogólnego zarządu (40,4) (42,9) (54,7) (56) (78,9)
Wynik operacyjny 106,2 81,5 102,4 55,2 151,1
Wynik netto 54,8 74,6 66,4 47,3 92,4
Aktywa razem 1234,4 1126,2 1178,0 1358,4 1658
Zobowiązania długoterminowe 552,6 403,7 435,1 569,2 757
Zobowiązania krótkoterminowe 124,0 75,1 67,1 62,5 85,6
Kapitał własny 557,9 647,4 675,7 726,7 815,4
Kapitał zakładowy 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Liczba akcji (szt.) 18113255 18113255 18113255 18113255 18113255
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda (zł/akcje)
0 2,3 2,3 0 0

 

Plik XLS z danymi finansowymi (do pobrania)

Klienci

więcej