Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze oraz kapitał zakładowy

Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Cajamarca Holland B.V. posiadająca 10 319 842 akcje, stanowiące 56,98% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 56,98% ogólnej liczby i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Cajamarca Holland B.V. jest spółką prawa holenderskiego prowadzącą działalność deweloperską.

Jednostką dominującą Grupy najwyższego szczebla jest Israel Land Development Company Ltd. (z siedzibą w Tel Awiwie, w Izraelu), której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 18.113.255 akcji, w tym:

  • 11.440.000 akcji serii A,
  • 3.654.379 akcji serii B.
  • 3.018.876 akcji serii C.

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,25 zł.

Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale (%) Liczba głosów (szt.) Udział w głosach (%)
Cajamarca Holland B.V. 10 319 842 56,98 10 319 842 56,98
Thesinger Limited 1 920 475 10,6 1 920 475 10,6
Gracecup Trading Limited 641 558 3,54 641 558 3,54
Miro B.V. 452 955 2,50 452 955 2,50
Miro LTD. 99 170 0,55 99 170 0,55
Aegon OFE 1 149 775 6,35 1 149 775 6,35
MetLife OFE 948 387 5,24 948 387 5,24
Pozostali 2 581 093 14,24 2 581 093 14,24
Ogółem 18 113 255 100 18 113 255 100

SKŁAD AKCJONARIATU(%)

udział w kapitale zakładowym zapewniający taką samą liczbę głosów na WZA

 

 

 

 

Klienci

więcej