Current reports

List of reports
(Polski) Raport bieżący nr 1/2018 – 30.01.2018

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Raport bieżący nr 17/2017 – 22.12.2017

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Raport bieżący nr 16/2017 – 23.11.2017

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Raport bieżący nr 15/2017 – 20.10.2017

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Raport bieżący nr 14/2017 – 02.10.2017

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Raport bieżący nr 13/2017 – 02.10.2017

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Raport bieżący nr 12/2017 – 29.09.2017

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Raport bieżący nr 11/2017 – 07.09.2017

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Raport bieżący nr 10/2017 – 10.07.2017

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Raport bieżący nr 9/2017 – 5.07.2017

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Raport bieżący 8/2017 – 5.06.2017

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Raport bieżący 7/2017 – 5.06.2017

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Raport bieżący 6/2017 – 12.05.2017

Sorry, this entry is only available in Polish.

Current Report No.5/2017 – 4.05.2017

Ogłoszenie Zarządu MLP Group S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz Art. 11.1 i art. 14 Statutu Spółki, informuje o zwołaniu na dzień 5 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki w Pruszkowie, w budynku S5 przy ul. 3-go Maja 8.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLP Group S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu.

pełną treść raportu wraz z załącznikami można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Current Report No. 4/2017 – 2.05.2017

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za 1 kwartał 2017 r.

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.  informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Spółki za 1 kwartał 2017 r.

Termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1 kwartał 2017 r. podany raportem bieżącym 1/2017 został określony na dzień 12 maja 2017 r.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1 kwartał 2017 r. został określony na dzień 19 maja 2017 r. Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Spółki wynika ze zmian w środowisku informatycznym – wdrożenie nowego zintegrowanego systemu informatycznego.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku wskazane powołanym raportem bieżącym nr 1/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku nie ulegają zmianie.

pełną treść raportu, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Current Report No. 3/2017 – 5.04.2017
Signing a significant agreement – purchase of plot in Germany

The Management Board of MLP GROUP S.A. with its registered office in Pruszków (“Issuer”, “Company”) hereby reports the execution of a significant agreement by a subsidiary of the Issuer. On 4 April 2017, MLP Logistic Park Germany I sp. z o.o. & Co KG with its registered office in Dortmund, Germany (“Buyer”) entered into an agreement to buy a property situated in the community of Unna in Germany with Ortem PropCo 2 B.V. with its registered office in Amsterdam (“Seller”) (“Agreement”).

To download document, please click on the right side.

Report No. 2/2017 – 04.04.2017
Establishing a Bond Issue Program and entering into a bond issue program agreement

The Management Board of MLP GROUP S.A. (“Company”) reports that on 4 April 2017 it adopted resolution no. 1/04/2017 on establishing a bond issue program under which, on 4 April 2017, a bond issue program agreement was entered into by and between the Company and Bank Polska Kasa Opieki S.A. acting as Arranger, Issue Agent, Payment Agent, Calculation Agent, Dealer, Custodian and Bookrunner, with Pekao Investment Banking S.A. acting as Arranger, Technical Agent and Dealer (“Program Agreement”).

To download document, please click on the right side.

 

Report No. 1/2017 – 25.01.2017
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017: Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony 31.12.2016r. – w dniu 14 marca 2017r. Jednostkowy raport roczny za rok zakończony 31.12.2016r. – w dniu 14 marca 2017r. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe: Raport za I kwartał 2017r. – w dniu 12 maja 2017r., Raport za III kwartał 2017r. – w dniu 13 listopada 2017r., Skonsolidowany raport półroczny za okres zakończony 30.06.2017r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 22 sierpnia 2017r (…)

pełną treść raportu, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report No. 18/2016 – 22.12.2016
Ustanowienie zabezpieczeń kredytu

Zarząd MLP Group S.A. (“Spółka”) z siedzibą w Pruszkowie w nawiązaniu do informacji o zawarciu w dniu 16 grudnia 2016 roku umowy kredytowej i umowy zabezpieczeń przez MLP Pruszków I Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Kredytobiorca”) z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), na podstawie której Bank ma udzielić́ Kredytobiorcy kredytu do kwoty 38.946.000,00 EUR („Kredyt”), informuje, iż w dniu 21 grudnia 2016 r. Kredytobiorca ustanowił hipotekę umowną łączną do sumy 54.750.000,00 EUR (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy euro) oraz 14.425.500 EUR (słownie: czternaście milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset euro) na nieruchomościach należących do Spółki, położonych w Pruszkowie objętych księgami wieczystymi o numerach: KW nr WA1P/00036973/9, KW nr WA1P/00038589/4, KW WA1P/00038595/9, KW nr WA1P/00038590/4, KW nr WA1P/00038591/1, KW nr WA1P/00038596/6, KW nr WA1P/00038593/5, KW nr WA1P/00038590/4.

(…) pełną treść Raportu nr 18/2016, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report No. 17/2016 – 16.12.2016
Podpisanie znaczących umów

Zarząd MLP Group S.A. (“Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Pruszkowie, informuje o zawarciu przez jednostkę zależną Emitenta znaczącej umowy. W dniu 16 grudnia 2016 roku MLP Pruszków I Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Kredytobiorca”) zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytową i umowy zabezpieczeń. Na podstawie podpisanej dokumentacji kredytowej, bank ma udzielić Kredytobiorcy kredytu do kwoty 38.946.000,00 EUR („Kredyt”).

(…) pełną treść Raportu nr 17/2016, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report No. 16/2016 – 06.11.2016
Wybór biegłego rewidenta

Zarząd MLP Group S.A. (“Spółka”) z siedzibą w Pruszkowie informuje, że w dniu 5 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu uprawnionego do zbadania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata: 2016 i 2017, a także dokonania przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2017.

(…) pełną treść Raportu nr 16/2016, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report No. 15/2016 – 12.08.2016
Notification about a change in a stake held in MLP GROUP S.A. with its registered office in Pruszków

The Management Board of MLP Group S.A. (“Company”) with its registered office in Pruszków hereby announces that, on 11 August 2016, it received a notification from MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny [MetLife Open-End Pension Fund] managed by MetLife PTE S.A. on increasing its stake held in MLP Group S.A. above 5% of all votes, in connection with Article 69 Section 1 of the Act of 29 July 2005 on Public Offerings and the Terms and Conditions for Introducing Financial Instruments to an Organized Trading System and on Public Companies (Journal of Laws 05.184.1539, as amended).

The increase in the stake above 5% resulted from a purchase of the Company’s shares on 4 August 2016. Immediately before the stake change, MetLife OFE held 870,706 shares, which constituted 4.81% in the Company’s share capital giving it 870,706 votes at the Shareholder Meeting, which constituted 4.81% of all votes at the Company’s Shareholder Meeting.

At present, MetLife OFE holds 948,387 shares, which constitutes 5.24% in the Company’s share capital giving it 948,387 votes at the Shareholder Meeting, which constitutes 5.24% of all votes at the Company’s Shareholder Meeting.

To download document, please click on the right side.

Report No. 14/2016 – 16.06.2016
Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki MLP Group S.A.

Zarząd MLP GROUP S.A. (“Spółka”) z siedzibą w Pruszkowie, w związku z podjęciem w dniu 18 kwietnia 2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (“WZA”) uchwały w sprawie zmiany Statutu, informuje, iż Spółka otrzymała postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w przedmiocie rejestracji zmiany statutu zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą WZA (…)

(…) pełną treść Raportu nr 14/2016, można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report No. 13/2016 – 10.06.2016
Changes in the composition of the MLP Group S.A. Management Board

The Management Board of MLP Group S.A. (“Company”) hereby reports that on 9 June 2016 Mr. Michael Shapiro stepped down from his position of the President of the Company’s Management Board.

On 9 June 2016, the Company’s Supervisory Board adopted a resolution to appoint Mr. Radosław Krochta to the position of the President of the Company’s Management Board and a resolution to appoint Mr. Michael Shapiro to the position of the Vice President of the Company’s Management Board.

To download document, please click on the right side.

Report No. 10/2016 – 27.04.2016
Notification about a change in a stake held in MLP GROUP S.A. with its registered office in Pruszków

MLP Group S.A. with its registered office in Pruszków (“Company”) hereby reports that on 26 April 2016 the Company received a notification about a change in the stake held in the Company by Gracecup Trading Ltd. with its registered office in Nicosia, Cyprus. The reduction in the total number of votes took place as a result of the settlement of a block transaction, executed via Pekao Investment Banking S.A. with its registered office in Warsaw, in which Gracecup Trading Ltd. with its registered office in Nicosia, Cyprus, and MIRO Ltd. with its registered office in Limassol, Cyprus, sold a total of 905,660 shares representing 5% of the Company’s share capital, of which Gracecup Trading Ltd. with its registered office in Nicosia, Cyprus, sold 452,830 shares representing 2.5% of the share capital and carrying the right to 452,830 votes at the Company’s Shareholder Meeting. …

To download document, please click on the right side.

Report No. 11/2016 – 27.04.2016
Sale of a stake in MLP GROUP S.A. with its registered office in Pruszków by a person discharging a supervisory function

MLP Group S.A. with its registered office in Pruszków (“Company”) hereby reports that on 26 April 2016 the Company received a notification about the sale of a stake in the Company by Mr. Eytan Levy, Vice-Chairman of the Supervisory Board. In compliance with Article 160 of the Act of 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments, Mr. Eytan Levy notified the Company that he sold, through GRACECUP TRADING Ltd. with its registered office in Nicosia, Cyprus, which is an entity indirectly controlled by Mr. Eytan Levy, 452,830 shares in MLP GROUP S.A. representing 2.55% of the Company’s share capital carrying the right to 452,830 votes at the Shareholder Meeting. …

To download document, please click on the right side.

Report No. 12/2016 – 27.04.2016
Sale of a stake in MLP GROUP S.A. with its registered office in Pruszków by a person discharging a managerial function

MLP Group S.A. with its registered office in Pruszków (“Company”) hereby reports that on 27 April 2016 the Company received a notification about the sale of a stake in the Company by Mr. Michael Shapiro, President of the Company’s Management Board. Mr. Michael Shapiro sold, through MIRO Ltd. with its registered office in Limassol, which is an entity indirectly controlled by Mr. Michael Shapiro, 452,830 shares in MLP GROUP S.A. representing 2.5% of the Company’s share capital and carrying the right to 452,830 votes at the Shareholder Meeting. …

To download document, please click on the right side.

Report no 9/2016 – 22.04.2016
Notification on change of participation in the MLP GROUP S.A.

MLP Group S.A. with its registered office in Pruszków (“Company”) informs that on April 22, 2016 it received a notification concerning the change of number of shares of the Company held by MIRO B.V. with its registered office in Delft, the Netherlands. The reduction of the share in the total number of votes took place as a result of reconciliation of the transaction of April 19, 2016 entered into in Warsaw („Transaction”). The Transaction comprised the contribution in kind of 552.000 of the Company’s shares representing 3,05 % of the Company’s share capital by Miro B.V. with its registered office in Delft, the Netherlands, into the company MIRO Ltd. with its registered office in Limassol, Cyprus, in exchange for the shares in Cypriot company.

Before entering into the Transaction Miro B.V. with its registered office in Delft, the Netherlands, held 1.004.955 Company’s shares, representing 5,55 % of the Company’s share capital, entitling to 1.004.955 votes on the General Meeting, which amounted to 5,55 % of the total number of votes.

Currently Miro B.V. with its registered office in Delft, the Netherlands, holds 452.955 Company’s shares, representing 2,5% of the Company’s share capital, entitling to 452.955 on the general meeting, which constituted 2,5 % of the total number of votes.

The company Miro B.V. with its registered office in Delft, the Netherlands, is a dominant company with regard to the company MIRO Ltd. with its registered office in Limassol, Cyprus, holding 100 % of shares in its share capital.

There are no persons mentioned in art. 87 sec. 1 point 3 letter c of the Act on public offer and conditions of introducing of financial instruments into public trading and on public companies with regard to Miro B.V. with its registered office in Delft, the Netherlands.

To download document, please click on the right side.

Report no. 6/2016 – 19.04.2016
Wording of the resolutions adopted by the Ordinary Shareholder Meeting of MLP GROUP S.A. with its registered office in Pruszków on 18 April 2016

The Management Board of MLP Group S.A. (“Issuer”, “Company”) with its registered office in Pruszków hereby announces the wording of the resolutions adopted by the Company’s Ordinary Shareholder Meeting on 18 April 2016.

The wording of the resolutions is provided in the appendix to this report.

To download document, please click on the right side.

Report No. 7/2016 – 19.04.2016
Information on the payment of a dividend by the Company

The Management Board of MLP Group S.A. (“Issuer”, “Company”) with its registered office in Pruszków hereby announces that on 18 April 2016 the Company’s Ordinary Shareholder Meeting decided to distribute among the shareholders the profit for 2015 and part of the earnings retained from previous years in a total amount of PLN 41,660,486.50 through the payment of a dividend.

The number of shares eligible for the dividend is 18,113,255, the dividend record date is 10 May 2016 and the dividend payment date is 25 May 2016.

The dividend will be PLN 2.30 per share, i.e. a total of PLN 41,660,486.50.

To download document, please click on the right side.

Report No. 8/2016 – 19.04.2016
List of shareholders with at least 5% of the votes at the Ordinary Shareholder Meeting of MLP GROUP S.A. with its registered office in Pruszków

The Management Board of MLP GROUP S.A. with its registered office in Pruszków (“MLPG”) hereby announces that the shareholders attending the MLPG Ordinary Shareholder Meeting held on 18 April 2016 represented 15,616,311 votes. This means that 86.21% of MLPG’s share capital divided into 18,113,255 shares, each of which carries the right to one vote, was represented at the Ordinary Shareholder Meeting.

The following is a list of shareholders with at least 5% of the votes at the MLPG Ordinary Shareholder Meeting held on 18 April 2016:

 1. CAJAMARCA HOLLAND B.V. with its registered office in Delft, holding 10,319,842 votes representing 66.08% of the votes at the Meeting and 56,97% of the total number of votes,
 2. THESINGER Ltd. with its registered office in Nicosia, holding 1,920,475 votes representing 12.30% of the votes at the Meeting and 10.60% of the total number of votes,
 3. GRACECUP TRADING Ltd. with its registered office in Nicosia, holding 1,094,388 votes representing 7.01% of the votes at the Meeting and 6.04% of the total number of votes,
 4. MIRO B.V. with its registered office in Delft, holding 1,004,955 votes representing 6.44% of the votes at the Meeting and 5.55% of the total number of votes.

To download document, please click on the right side.

Report no. 5/2016 – 18.04.2016
Assessment by the MLP Group S.A. Supervisory Board of the Management Board’s motion on the payment of a dividend

The Management Board of MLP Group S.A. (“Issuer”, “Company”), in reference to Current Report No. 3/2016 of 16 March 2016 regarding the Management Board’s motion on the payment of a dividend, hereby announces that on 17 April 2016 the Company’s Supervisory Board adopted a resolution on its assessment of the Management Board’s motion on the distribution of MLP Group S.A.’s net profit for 2015 and part of retained earnings.

The Supervisory Board issued a positive assessment of the Management Board’s motion in which the Management Board proposes to earmark the net profit for 2015 and part of the earnings retained from previous years for the payment of a dividend to the Company’s shareholders in an amount of PLN 2.30 per share and recommended to the Shareholder Meeting that a resolution to this effect be adopted.

To download document, please click on the right side.

Report No. 4/2016 – 22.03.2016
Announcement of the Management Board of MLP Group S.A. on convening the Ordinary Shareholder Meeting

The Management Board of MLP Group S.A., with its registered office in Pruszków (the “Company”), acting pursuant to Article 399 § 1 and Article 4021 of the Commercial Companies Code (the “CCC”) as well as Article 12.1 item 1) and Article 14 of the Company’s Articles of Association, hereby notifies of convening the Company’s Ordinary Shareholder Meeting for 18 April 2016…

 

To download document, please click on the right side.

Report No. 3/2016 – 16.03.2016
Recommendation of the Management Board of MLP Group S.A. on the payment of a dividend

On 16 March 2016, the Management Board of MLP Group S.A. requested the Supervisory Board of MLP Group S.A. to present to the Company’s Shareholder Meeting a proposal to distribute the Company’s profit for 2015 and part of its retained earnings in the total amount of PLN 41,660,486.50…

To download document, please click on the right side.

Report No. 2/2016 – 29.01.2016
Information on failure to satisfy a condition precedent in significant lease agreements executed by the subsidiaries of MLP GROUP S.A. with a company from the “Czerwona Torebka” S.A. Capital Group and the company Małpka S.A. with its registered office in Poznań on 24 October 2014

The Management Board of MLP GROUP S.A. with its registered office in Pruszków (hereinafter the “Issuer”) informs that the condition precedent was not fulfilled by 29 January 2016. The condition precedent consisted in the acquisition by MLP Poznań West spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Pruszków (former business name: MLP Poznań Zachód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji) or an entity affiliated with the Lessor from the company “Trzecia – Czerwona Torebka spółka akcyjna” sp.k. with its registered office in Poznań of a real property located in Więckowice (township of Dopiewo, county of Poznań, wielkopolskie voivodship) consisting of a plot of land No. 319/2 registered in the Land and Mortgage Register No. KW PO1P/00295155/9 kept by the District Court for Poznań – Stare Miasto in Poznań, 5th Land and Mortgage Register Division. The condition precedent described in the preceding sentence was not fulfilled with respect to the lease agreements referred to in the Current Report No. 30/2014, entered into with the following entities…

To download document, please click on the right side.

Report No. 1/2016 – 26.01.2016
Dates of publication of periodic reports in the financial year 2016

The Management Board of the company MLP Group S.A. with its registered office in Pruszków (the “Company”) announces the dates of publication of periodic reports in the financial year 2016:

• The consolidated annual report for the year ended 31 December 2015 – 14 March 2016

• The annual report for the year ended 31 December 2015 – 14 March 2016

• The consolidated quarterly reports contain the Company’s condensed financial information:

o The report for the first quarter of 2016 – 13 May 2016,

o The report for the third quarter of 2016 – 10 November 2016,

• The consolidated semi-annual report for the period ended 30 June 2016 containing the Company’s condensed financial information – 22 August 2016.

To download document, please click on the right side.

Report No. 18/2015 – 30.10.2015
MLP Bieruń Park Ownership Transfer Agreement

The Management Board of MLP Group S.A. (“Company”, “Issuer”) hereby reports ON the execution of an agreement in the form of a notary deed pertaining to the sale of significant assets, i.e. the MLP Bieruń park (“Property”) by a subsidiary of the Company. …

To download document, please click on the right side.

Report No. 17/2015 – 24.10.2015
Conditional agreement to sell the MLP Bieruń park

The Management Board of MLP Group S.A. (“Company”, “Issuer”) hereby reports on the execution of an agreement in the form of a notary deed pertaining to the sale of significant assets, i.e. the MLP Bieruń park (“Property”) by a subsidiary of the Company. …

To download document, please click on the right side.

Report No. 15/2015 – correction – 02.10.2015
Correction of Current Report No. 15/2015 regarding the agreement on sale of the MLP Tychy park

The Management Board of MLP Group S.A. (“Company”, “Issuer”) hereby issues a correction of the Current Report No. 15/2015.

The correction pertains to the amount of the guarantee provided by the Company (the Company did not provide the guarantee referred to in item b of Report No. 15/2015, and the amount of the guarantee referred to in item a of Report No. 15/2015 was incorrectly stated). …

To download document, please click on the right side.

Report No. 15/2015 – 01.10.2015
Agreement to sell the MLP Tychy park

The Management Board of MLP Group S.A. (“Company”, “Issuer”) hereby reports on the execution of an agreement in the form of a notary deed pertaining to the sale of significant assets, i.e. the MLP Tychy park (“Property”) by a subsidiary of the Company. …

To download document, please click on the right side.

Report No. 16/2015 – 01.10.2015
Conditional agreement to sell the MLP Bieruń park

The Management Board of MLP Group S.A. (“Company”, “Issuer”) hereby reports the conclusion of an agreement in the form of a notary deed pertaining to the sale of significant assets, i.e. the MLP Bieruń park (“Property”) by a subsidiary of the Company. On 30 September 2015, the Company subsidiaries, MLP Bieruń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Pruszków (“Seller 1”) and Lokafop 201 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji spółka komandytowo-akcyjna with its registered office in Warsaw (“Seller 2”), signed a preliminary agreement with WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH with its registered office in Düsseldorf) (“Buyer”) to sell land located in Bieruń, in bieruńsko-lędziński county in Silesian Voivodship in record area 0002, Bieruń Stary and together with the buildings along with the title of ownership to the structures and assets (“Agreement”). …

To download document, please click on the right side.

Report No. 14/2015 – 04.09.2015
Establishment of mortgage pursuant to a significant agreement

The Management Board of MLP GROUP S.A. (“Company”) hereby notifies that it has received the decision of the District Court for Lublin-Wschód in Lublin with its registered office in Świdnik dated 24 August 2015 on the registration in land and mortgage register no. KW LU1S/00012867/9 kept for the real property owned by MLP Lublin Sp. z o.o. with its registered office in Pruszków of a contractual mortgage of EUR 25,502,396.00 for the benefit of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. The mortgage secures the loan granted to MLP Lublin Sp. z o.o. with its registered office in Pruszków as described in the Company’s Current Report No. 8/2015.

To download document, please click on the right side.

Report No. 10/2015 – 26.06.2015
Wording of the resolutions adopted by the Ordinary Shareholder Meeting of MLP GROUP S.A. with its registered office in Pruszków on 25 April 2015

The Management Board of MLP GROUP S.A. with its registered office in Pruszków (“MLPG”) presents attached the wording of the resolutions adopted by the Ordinary Shareholder Meeting of MLPG on 25 April 2015.

Legal basis:

Article 56 Section 1 Item 2 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering and the Terms and Conditions for Introducing Financial Instruments to an Organized Trading System and on Public Companies and Article § 38 Section 1 Item 7 of the Regulation issued by the Finance Minister on 19 February 2009 on the Current and Periodic Information Transmitted by Securities Issuers and the Conditions for Recognizing the Information Required by the Regulations of a Non-Member State as Equivalent.

To download document, please click on the right side.

Report No. 11/2015 – 26.06.2015
Appointment of the Supervisory Board Members of MLP GROUP S.A. for the next term of office

The Management Board of MLP Group S.A. (“Company”) hereby notifies that on 25 June 2015 the Shareholder Meeting appointed:

 • Mr. Shimshon Marfogel as Chairman of the Company’s Supervisory Board for the next term of office
 • Mr. Eytan Levy as Deputy Chairman of the Company’s Supervisory Board for the next term of office
 • Mr. Yosef Zvi Meir as Member of the Company’s Supervisory Board for the next term of office
 • Mr. Guy Shapiro as Member of the Company’s Supervisory Board for the next term of office
 • Mr. Maciej Matusiak as Member of the Company’s Supervisory Board for the next term of office
 • Mr. Jacek Tucharz as Member of the Company’s Supervisory Board for the next term of office

Biographical notes of the persons listed above were presented in the prospectus and in the previous Current Reports.

To download document, please click on the right side.

Report No. 12/2015 – 26.06.2015
Appointment of the Management Board Members of MLP GROUP S.A. for the next term of office

The Management Board of MLP Group S.A. (“Company”) notifies that on 25 June 2015 the Company’s Supervisory Board appointed:

 • Mr. Michael Shapiro as President of the Company Management Board for the next term of office
 • Mr. Radosław T. Krochta as Vice-President of the Company Management Board for the next term of office
 • Mr. Tomasz Zabost as Member of the Company’s Management Board for the next term of office

Biographical notes of the persons listed above were presented in the prospectus and in the previous Current Reports.

To download document, please click on the right side.

Report No. 13/2015 – 26.06.2015
List of shareholders with at least 5% of the votes at the Ordinary Shareholder Meeting of MLP GROUP S.A. with its registered office in Pruszków

The Management Board of MLP GROUP S.A. with its registered office in Pruszków (“MLPG”) hereby announces that the shareholders attending the MLPG Ordinary Shareholder Meeting held on 25 June 2015 represented 15,498,539 votes. This means that 85.56% of MLPG’s share capital divided into 18,113,255 shares, each of which carries the right to one vote, was represented at the Ordinary Shareholder Meeting.

The following is a list of shareholders with at least 5% of the votes at the MLPG Ordinary Shareholder Meeting held on 25 June 2015:

 1. CAJAMARCA HOLLAND B.V. with its registered office in Delft, holding 10,319,842 votes representing 66.59% of the votes at the Meeting and 56.97% of the total number of votes.
 2. THESINGER Ltd. with its registered office in Nicosia, holding 1,920,475 votes representing 12.39% of the votes at the Meeting and 10.60% of the total number of votes.
 3. GRACECUP TRADING Ltd. with its registered office in Nicosia, holding 1,094,388 votes representing 7.06% of the votes at the Meeting and 6.04% of the total number of votes.
 4. MIRO B.V. with its registered office in Delft, holding 1,004,955 votes representing 6.48% of the votes at the Meeting and 5.55% of the total number of votes.

To download document, please click on the right side.

Report No. 9/2015 – 28.05.2015
Announcement of the Management Board of MLP Group S.A. on convening the Ordinary Shareholder Meeting

The Management Board of MLP Group S.A., with its registered office in Pruszków (“Company”), acting pursuant to Article 399 § 1 and Article 4021 of the Commercial Companies Code (“CCC”) as well as Article 12.1 Item 1 and Article 14 of the Company’s Articles of Association, hereby notifies of convening the Company’s Ordinary Shareholder Meeting for 25 June 2015, at 12:00 hours, in the Company’s registered office in Pruszków, in building S5, ul. 3-go Maja 8. …

To download document, please click on the right side.

Report No. 8/2015 – 14.04.2015
Signing of significant agreements

The Management Board of MLP GROUP S.A. (“Company”) hereby reports that on 13 April 2015 loan agreements (“Agreements”) were signed between MLP Lublin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Pruszków (“Borrower”), a subsidiary of the Company, and Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. with its registered office in Warsaw (“Bank”).

In accordance with the provisions of the Agreements, the Bank granted the following loans to the Borrower: …

To download document, please click on the right side.

Report No. 7/2015 – 13.03.2015
Correction of the Consolidated Annual Report

The Management Board of MLP Group S.A. (“Company”) hereby reports that in the Consolidated Annual Report for the year ended 31 December 2014 published on 12 March 2015, an editorial mistake was made consisting of the duplication of pages 67 to 78.

In the subsequent report, the Management Board will present the corrected Consolidated Annual Report for the year ended 31 December 2014.

To download document, please click on the right side.

Report No. 6/2015 – 04.03.2015
Changes in the composition of the MLP Group S.A. Supervisory Board

The Management Board of MLP Group S.A. (“Company”) hereby reports that on 3 March 2015 it received a statement from Mr. Baruch Yehezkelov, Member of the Supervisory Board, about his resignation from the position of Member of the Supervisory Board as of 3 March 2015. Mr. Baruch Yehezkelov did not provide the reasons for his resignation. …

To download document, please click on the right side.

Report no. 5/2015 – 04.03.2015
Changes in the composition of the Supervisory Board MLP Group S.A.

The Management Board of MLP Group S.A. (“Company”) announces that on March 3, 2015 it received the declaration of Mr. Baruch Yehezkelov, Member of the Supervisory Board, on resignation from the post of the Member of the Supervisory Board as of March 3, 2015. Mr. Baruch Yehezkelov has not given the reasons for his resignation.

To download document, please click on the right side.

Report No. 4/2015 – 26.01.2015
Dates of publication of periodic reports in the financial year 2015

The Management Board of the company MLP Group S.A. with its registered office in Pruszków (“Company”) announces the dates of publication of periodic reports in the financial year 2015:…

To download document, please click on the right side.

Report No. 2/2015/K – 22.01.2015
Correction of Current Report No. 2/2015 regarding the establishment of a pledge on shares of the Issuer’s subsidiary

The Management Board of MLP Group S.A. (“Company”) notifies that in Current Report No. 2/2015 published on 17 January 2015, the following text was erroneously included:…

To download document, please click on the right side.

Report No. 3/2015 – 22.01.2015
Establishment of a pledge on shares in the Issuer’s subsidiary

The Management Board of MLP Group S.A. (“Company”) hereby reports that it received information about the following:

a) the decision issued by the District Court for the Capital City Warsaw, 9th Pledge Register Commercial Division, about the registration, on 30 December 2014, of an increase in the amount of the registered pledge on shares in MLP Pruszków IV Sp. z o.o. with its registered office in Pruszków held by MLP Pruszków II Sp. z o.o. with its registered office in Pruszków. The total amount of security was increased from EUR 3,870,000.00 to EUR 10,578,651.00. The pledge was established to secure the repayment of amounts due mBank S.A. with its registered office in Warsaw (“Bank”), following from the loan agreement entered into on 17 December 2014. The pledge was established on 1,010 shares in MLP Pruszków IV Sp. z o.o., with a par value of PLN 100 each, with a total par value of PLN 101,000.00. These shares represent 96% of the share capital of MLP Pruszków IV Sp. z o.o., and their owner is the Company’s subsidiary MLP Pruszków II Sp. z o.o. The shares entitle their holder to 1,010 votes at the Shareholder Meeting of MLP Pruszków IV Sp. z o.o. The shares in MLP Pruszków IV Sp. z o.o. with its registered office in Pruszków are the long-term capital investment of the Company’s subsidiary MLP Pruszków II Sp. z o.o. with its registered office in Pruszków. …

To download document, please click on the right side.

Report No. 2/2015 – 17.01.2015
Establishment of a pledge on shares in the Issuer’s subsidiary

The Management Board of MLP Group S.A. (“Company”) hereby reports that on 16 January 2015 it received information about the following:

a) the decision issued by the District Court for the Capital City Warsaw, 9th Pledge Register Commercial Division, about the registration, on 9 January 2015, of a registered pledge on shares in MLP Pruszków IV Sp. z o.o. with its registered office in Pruszków held by MLP Pruszków II Sp. z o.o. with its registered office in Pruszków, with the highest collateral amount up to PLN 10,578,651.00. The pledge was established to secure the repayment of amounts due mBank S.A. with its registered office in Warsaw (“Bank”), following from the loan agreement entered into on 17 December 2014. The pledge was established on 1,010 shares in MLP Pruszków IV Sp. z o.o., with a par value of PLN 100 each, with a total par value of PLN 101,000.00. These shares represent 96% of the share capital of MLP Pruszków IV Sp. z o.o., and their owner is the Company’s subsidiary MLP Pruszków II Sp. z o.o. The shares entitle their holder to 1,010 votes at the Shareholder Meeting of MLP Pruszków IV Sp. z o.o. The shares in MLP Pruszków IV Sp. z o.o. with its registered office in Pruszków are the long-term capital investment of the Company’s subsidiary MLP Pruszków II Sp. z o.o. with its registered office in Pruszków. …

To download document, please click on the right side.

Report no. 1/2015 – 15.01.2015
Appointment of a new MLP Group S.A. Management Board Member

The Management Board of MLP Group S.A. (“Company”) hereby announces that on 14 January 2015 the Company’s Supervisory Board adopted a resolution to appoint Mr. Tomasz Zabost to act in the capacity of Management Board Member, concurrently entrusting him with the position of Project Management Director.

To download document, please click on the right side.

Report No. 33/2014 – 28.11.2014
Information on the execution of significant lease agreements by subsidiaries of MLP GROUP S.A. with the company “Piotr i Paweł” S.A.
 1. The Management Board of MLP GROUP S.A. with its registered office in Pruszków (hereinafter the “Issuer”) hereby informs that on 27 November 2014 the Issuer’s subsidiaries: MLP Teresin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji with its registered office in Pruszków (hereinafter referred to as “Lessor 1”) and MLP Poznań II Sp. z o.o. with its registered office in Pruszków (hereinafter referred to as “Lessor 2”) entered into lease agreements (hereinafter referred to jointly as the “Lease Agreements”, and individually as the “Lease Agreement”) with “Piotr i Paweł” S.A. (hereinafter referred to as the “Lessee”). ….

To download document, please click on the right side.

Report no. 32/2014 – 03.11.2014
Change of publication date of the consolidated quarterly report for 3Q 2014

The Management Board of MLP Group S.A. (“Company”) informs, that the Consolidated quarterly report containing condensed standalone financial information for 3Q 2014, which according to current report no. 5/2014 were due to be published on November 8th, 2014, will be published on November 7th, 2014.

To download document, please click on the right side.

Report no. 30/2014 – 25.10.2014
Information about the signing of a significant lease agreement by a subsidiary of MLP GROUP S.A. with member companies of the “Czerwona Torebka” S.A. Capital Group

To download document, please click on the right side.

Report no. 31/2014 – 25.10.2014
Information about the signing of a significant lease agreement by a subsidiary of MLP GROUP S.A. with Merlin.pl S.A.

To download document, please click on the right side.

Report no. 29/2014 – 02.09.2014
Change in Management Board of MLP Group S.A. and of all companies of MLP Group S.A. Capital Group

The Management Board of MLP Group S.A. (“Company”) hereby informs that Mrs. Dorota Jagodzińska – Sasson, hitherto responsible for sales and marketing in the Company, had filed her resignation from the post of the Member of the Management Board of the Company on September 2, 2014.

To download document, please click on the right side.

Report no. 28/2014/K – 14.08.2014
Correction of the current report no. 28/2014 regarding information on conclusion of an important contract

The Management Board of MLP Group S.A. (“Company”) informs that an incorrect amount of the investment loan was contained in the current report no. 28/2014 published on August 12, 2014. The amount published was „16.663.548,00 Euro (sixteen milion six hundred and sixty-three thousand five hundred and forty-eight Euro)”, while the amount should be: 16.633.548,00 Euro (sixteen milion six hundred and thirty-three thousand five hundred and forty-eight Euro)”. The remainder of the contents of the current report no. 28/2014 remains unchanged.

To download document, please click on the right side.

Report no. 28/2014 – 12.08.2014
Information about significant loan agreement

Management Board of MLP GROUP S.A. (“Company”) informs that on August 12, 2014 MLP Bieruń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Pruszków (“Borrower”), a subsidiary of the Company and Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. with its registered office in Warsaw (“Bank”) entered into two facility agreements (“Agreements”).

To download document, please click on the right side.

Report no. 26/2014 – 08.07.2014
Accession of MLP Group S.A. to the Liquidity Support Programme

Management Board of the company MLP Group S.A. with its registered office in Pruszków („Company”) informs that it received the message of the Management Board of Warsaw Stock Exchanges of June 7, 2014 (WSE Main Market) on accession of the Company to the Liquidity Support Programme on that day.

The change of the listing system, resulting from the cessation of qualification of the Company to the Lower Liquidity Zone, will take place as from the session of July 10, 2014.

Legal basis: Article 56 para.1 subpara.2 of the Act of July 29, 2005 on the public offering and the conditions for introducing financial instruments to the organized trading system, and on public companies.

To download document, please click on the right side

Report no. 27/2014 – 08.07.2014
Entering into an agreement on exercising the function of the Market Maker of the Issuer

Management Board of the company MLP Group S.A. with its registered office in Pruszków („Company”) informs that it received a signed agreement on exercising the function of the Market Maker of the Issuer.

Dom Maklerski mBanku S.A. will exercise this function for the Company’s shares.

Legal basis:

Article 56 para.1 subpara.2 of the Act of July 29, 2005 on the public offering and the conditions for introducing financial instruments to the organized trading system, and on public companies.

To download document, please click on the right side.

Report no. 24/2014 – 26.06.2014
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie 26 czerwca 2014r.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („MLPG”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MLPG w dniu 26 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Uchwały podjęte przez ZWZ MLPG 26.06.2014r.

(…) pełną treść Raportu nr 24/2014 wraz z załącznikiem można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no 25/2014 – 26.06.2014
List of shareholders entitled to at least 5% of the votes at the Ordinary Shareholder Meeting of MLP GROUP S.A. with its registered office in Pruszków

The Management Board of MLP GROUP S.A. with its registered office in Pruszków (“MLPG”) hereby informs that the shareholders attending the Ordinary Shareholder Meeting of MLPG held on 26 June 2014 were entitled to 14,684,421 votes. This means that 81.07% of the share capital of MLPG consisting of 18,113,255 shares of stock, each of which carries the right to one vote, was represented at the Ordinary Shareholder Meeting.

To download document, please click on the right side.

Report no. 23/2014 – 25.06.2014
Projekt uchwały ZWZ zgłoszony przez akcjonariusza.

Zarząd MLP GROUP S.A. informuje, iż w dniu 25 czerwca 2014 r. otrzymał od Miro B.V., posiadającego 1.004.955 akcji Spółki stanowiących 5,5 % kapitału zakładowego, projekt uchwały, która ma być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r. (“ZWZ”) (por. raport bieżący nr 22/2014).

Zgłoszony projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Załącznik:

Projekt uchwały nr ZWZ MLPG

(…) pełną treść Raportu nr 23/2014 wraz z załącznikiem można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 22/2014 – 30.05.2014
Ogłoszenie Zarządu MLP Group S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz Art. 12.1 pkt 1) i art. 14 Statutu Spółki, informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się o godzinie 11:00, w hotelu ComfortBiznes Pruszków, przy ul. Bolesława Prusa 1 w Pruszkowie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLP Group S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Załączniki:

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014r.

Ogłoszenie Zarządu MLP Group S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(…) pełna treść Raportu nr 22/2014 wraz z załącznikami można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 21/2014 – 29.04.2014
Nabycie nieruchomości o znacznej wartości przez spółkę zależną Emitenta – MLP Poznań I Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2014 roku, spółka zależna Emitenta – MLP Poznań I Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) zawarła umowę przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego. Przedmiotem zawartej umowy jest działka położona w Lublinie przy ul. Plewińskiego wchodząca w skład nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr LU1I/00302075/1. Powierzchnia nieruchomości nabytej przez Spółkę wynosi 10,5141 ha.

(…) pełna treść Raportu nr 21/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 20/2014 – 28.04.2014
Zmiana wpisu w rejestrze zastawów ustanowionego na udziałach w spółce zależnej Emitenta MLP Poznań II Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 kwietnia br. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. zmiany wpisu w rejestrze zastawów dotyczącego zastawu rejestrowego wpisanego pod poz. 2273618, ustawionego na 49 udziałach będących własnością spółki zależnej Emitenta MLP Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Zastawca”) w spółce zależnej Emitenta MLP Poznań II sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, każdy o wartości nominalnej 100 zł, stanowiących na dzień publikacji tego raportu 0,54% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, uprawiających do 0,54% głosów na zgromadzeniu wspólników MLP Poznań II Sp. z o.o. Zmiana dotyczyła oznaczenia przedmiotu zastawu i polegała na ujawnieniu w rejestrze podwyższenia kapitału zakładowego MLP Poznań II sp. z o.o. z kwoty 10.000 zł do 910.000 zł.

(…) pełna treść Raportu nr 20/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 19/2014 – 25.04.2014
Wpis zastawu na udziałach w spółce zależnej Emitenta – MLP Poznań II Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie do rejestru zastawów.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2014 roku, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 14 kwietnia 2014 roku (data wpływu 24 kwietnia 2014 roku), pod pozycją 2395700, wpisany został zastaw rejestrowy na 3.000 udziałach posiadanych przez spółkę zależną Emitenta – MLP Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Zastawca”) w spółce zależnej Emitenta – MLP Poznań II Sp. z o.o., każdy o wartości nominalnej 100 zł, stanowiących na dzień zawarcia umowy zastawu 32,97% udziałów w kapitale zakładowym MLP Poznań II Sp. z o.o., uprawniających do 32,97% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki MLP Poznań II Sp. z. o.o.

(…) pełna treść Raportu nr 19/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 18/2014 – 10.04.2014
Zwarcie aneksu do umowy zastawu na udziałach w spółce zależnej Emitenta MLP Poznań II Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 09 kwietnia br. został zawarty aneks do umowy o ustanowienie zastawu finansowego i rejestrowego na udziałach MLP Poznań II sp. z o.o. zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta MLP Poznań I Sp. z o.o. jako Zastawcą oraz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach jako Zastawnikiem w dniu 18 grudnia 2013 roku („Umowa zastawu”). O zawarciu Umowy zastawu Emitent informował w dniu 19.12.2013r. Raportem bieżącym nr 20/2013. Zastaw rejestrowy został wpisany do rejestru zastawów w dniu 28 stycznia 2014 roku pod pozycją nr 2385991 (Raport bieżący nr 9/2014 z dnia 04.02.2014r.).

(…) pełna treść Raportu nr 18/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 17/2014 – 26.03.2014
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta – MLP Poznań sp. z o.o. w Pruszkowie umowy o ustanowienie zastawu finansowego i rejestrowego na udziałach w spółce zależnej Emitenta – MLP Poznań II Sp. z o.o. w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 25 marca 2014 roku spółka zależna Emitenta MLP Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Zastawca”) zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) umowę o ustanowienie zastawu finansowego i rejestrowego na udziałach w MLP Poznań II sp. z o.o. („Umowa zastawu”).

(…) pełna treść Raportu nr 17/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 16/2014 – 27.02.2014
Wykreślenie oraz zmiana hipotek ustanowionych przez spółki zależne Emitenta.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 26 lutego 2014r. powziął wiadomość o:

1) Wykreśleniu przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej hipoteki umownej kaucyjnej ustanowionej przez spółkę zależną Emitenta – MLP Poznań I Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. I Regionalny Oddział w Warszawie. Wykreślona hipoteka ustanowiona była do kwoty 2.530.107 EUR na nieruchomości objętej księgą wieczystą PO1D/00050728/6 położonej w miejscowości Koninko, gm. Kórnik, tytułem zabezpieczenia spłaty kapitału kredytu, odsetek, opłat, prowizji i udokumentowanych kosztów związanych z realizacją umowy kredytowej nr 81 1020 1042 0000 8396 0088 9584 z dnia 06.02.2013r („Umowa kredytowa”). Wykreślnie hipoteki nastąpiło w związku z całkowitą spłatą zabezpieczonych wierzytelności. Emitent informował o zwarciu ww. umowy kredytowej oraz o ustanowieniu ww. hipoteki w Prospekcie Emisyjnym.

(…) pełna treść Raportu nr 16/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 15/2014 – 26.02.2014
Zmiany hipotek ustanowionych przez spółkę zależną Emitenta – MLP POZNAŃ II sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 25 lutego 2014r. powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej wpisu zmian następujących hipotek ustawionych przez spółkę zależną Emitenta – MLP Poznań II sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („MLPPoz.II”) na nieruchomości objętej księgą wieczystą PO1D/00041540/8:

1) hipoteki umownej w kwocie 2.970.000 EUR tytułem zabezpieczenia spłaty zadłużenia z tytułu transzy A, odsetek, prowizji i opłat oraz innych kosztów na rzecz ING Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z umową kredytu nr 11/0002 z dnia 08.02.2011r., w ten sposób, iż po zmianie jest to hipoteka umowna łączna do kwoty 6.105.000 EUR na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi PO1D/00041540/8, PO1D/00050728/6 i PO1D/00051882/0, na rzecz ING BANK Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach [zamiana wskutek połączenia ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca) z ING Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana)], tytułem zabezpieczenia spłaty Kredytu w odniesieniu do Transzy A, Transzy C, Transzy Budowlanej A3 oraz Transzy E (po Konwersji Transzy Budowlanej A3 na Transzę Inwestycyjną A3), odsetek, prowizji, innych opłat i udokumentowanych kosztów, zgodnie z umową kredytu nr 11/0002 z dnia 08.02.2011r. z późniejszym zmianami.

(…) pełna treść Raportu nr 15/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 14/2014 – 19.02.2014
Zmiana wpisu w rejestrze zastawów ustanowionego przez spółkę zależną Emitenta – MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 lutego 2014 r. Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 21 stycznia 2014r. o dokonaniu zmiany wpisu w rejestrze zastawów zastawu rejestrowego (wpisanego pod pozycją 2346077) ustanowionego na prawach z rachunku bankowego ustanowionego na mocy umowy o ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na prawach z rachunków bankowych z dnia 06 marca 2013 roku zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta – MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawniej MLP Tychy Sp. z o.o.) z siedzibą w Pruszkowie a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”).

(…) pełna treść Raportu nr 14/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 13/2014 – 13.02.2014
Zmiany wpisów w rejestrze zastawów ustanowionych przez Emitenta oraz przez spółkę zależną Emitenta – MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 12 lutego 2014 r. Emitent otrzymał postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o dokonaniu zmian wpisów w rejestrze zastawów dotyczących:

1) Zastawu rejestrowego wpisanego pod 2378669 ustawionego przez Emitenta na 50 udziałach posiadanych przez Emitenta w spółce zależnej MLP sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, każdy o wartości nominalnej 50 zł, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników MLP sp. z o.o. („Zastaw 1”).

2) Zastawu rejestrowego wpisanego pod pozycją 2346001 ustanowionego na prawach z rachunków bankowych ustanowionych na mocy umowy o ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na prawach z rachunków bankowych z dnia 06 marca 2013 roku zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta – MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawniej MLP Tychy Sp. z o.o.) z siedzibą w Pruszkowie a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) („Zastaw 2”).

(…) pełna treść Raportu nr 13/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 12/2014 – 10.02.2014
Rejestracja przez sąd zmian Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 10 lutego 2014 r. Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 stycznia 2014 roku, na mocy którego sąd m.in. zarejestrował zmiany Statutu Emitenta dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A. w dniu 15 stycznia 2014 roku oraz wpisał fakt ustalenia przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

(…) pełna treść Raportu nr 12/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 11/2014 – 06.02.2014
Zmiany wpisów w rejestrze zastawów ustanowionych na udziałach w spółkach zależnych Emitenta: MLP Moszna I sp. z o.o. w Pruszkowie i MLP Poznań II sp. z o.o. w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 05 lutego br. otrzymał postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o dokonaniu zmian wpisów w rejestrze zastawów dotyczących:

1) zastawu rejestrowego, wpisanego pod poz. 2278828, ustawionego przez Emitenta na 1.100 udziałach posiadanych przez Emitenta w spółce zależnej MLP Moszna I sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, każdy o wartości nominalnej 50 zł, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników MLP Moszna I sp. z o.o. („Zastaw 1”). Zmiana dotyczyła ujawnienia jako zastawnika w miejsce DZ Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie „(Bank”), Dz Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftbank Frankfurt am Main Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, w związku z przeniesieniem przedsiębiorstwa bankowego DZ Bank Polska S.A. na DZ BANK AG S.A. Oddział w Polsce, w tym przeniesieniem wszystkich praw i obowiązków wynikających z umowy kredytowej i umowy zastawu (opisanych poniżej).

(…) pełna treść Raportu nr 11/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 10/2014 – 05.02.2014
Zmiany wpisów w rejestrze zastawów ustanowionych przez spółkę zależną Emitenta – MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 05 lutego br. otrzymał postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o dokonaniu zmian wpisów w rejestrze zastawów ustawionych na prawach z rachunków bankowych ustanowionych na mocy umowy o ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na prawach z rachunków bankowych z dnia 06 marca 2013 roku zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta – MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawniej MLP Tychy sp. z o.o.) z siedzibą w Pruszkowie („Zastawca”) a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”).

(…) pełna treść Raportu nr 10/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 9/2014 – 04.02.2014
Wpis zastawu rejestrowego ustanowionego na udziałach w spółce zależnej Emitenta – MLP Poznań II sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2014r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 28 stycznia 2014 roku (data wpływu 04 lutego 2014 roku), pod pozycją 2385991, wpisany został zastaw rejestrowy na wszystkich 6.000 udziałach posiadanych przez spółkę zależną Emitenta – MLP Poznań I sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Zastawca”) w MLP Poznań II sp. z o.o., każdy o wartości nominalnej 100 zł, stanowiących na dzień zawarcia umowy zastawu 65,93% udziałów w kapitale zakładowym MLP Poznań II sp. z o.o., uprawniających do 65,93% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki MLP Poznań II Sp. z. o.o.

(…) pełna treść Raportu nr 9/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 7/2014 – 25.01.2014
Wpis zastawu rejestrowego ustanowionego przez spółkę zależną Emitenta – MLP sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 02 stycznia 2014r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 30 grudnia 2013 roku (data wpływu 24 stycznia 2014 roku), pod pozycją 2383285, wpisany został zastaw rejestrowy na wierzytelnościach pieniężnych przysługujących spółce zależnej Emitenta – MLP sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Zastawca”) od spółki zależnej Emitenta – MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (wcześniej MLP Tychy sp. z o.o.) z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) z tytułu uczestnictwa w Spółce jako komplementariusz. Zastaw rejestrowy ustanowiony został zgodnie z umową o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów zwykłych z dnia 27 listopada 2013 roku, zawartej pomiędzy Zastawcą a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku.

(…) pełna treść Raportu nr 7/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 8/2014 – 25.01.2014
Wpis zmiany zastawu rejestrowego ustanowionego na udziałach w spółce zależnej Emitenta – MLP Poznań II sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 02 stycznia 2014r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 18 grudnia 2013 roku (data wpływu 24 stycznia 2014 roku) zmieniony został zastaw rejestrowy (poz. 2273619) ustanowiony w dniu 06.09.2011r. na wszystkich 51 udziałach będących własnością Emitenta w spółce zależnej – MLP Poznań II sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka Zależna”), o wartości nominalnej 100 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.100 zł, stanowiących na dzień publikacji tego raportu 0,6% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej.

(…) pełna treść Raportu nr 8/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 6/2014 – 23.01.2014
Ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zmiany zastawów rejestrowych przez spółkę zależną Emitenta – MLP Poznań II sp. z o.o. w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż: (a) w dniu 02 stycznia 2014r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 31 grudnia 2013 roku (data wpływu 23 stycznia 2014 roku), pod pozycją 2383803, ustanowiony został zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z umowy ramowej o prowadzenie rachunków z dnia 10 lutego 2011 roku zawartej pomiędzy MLP Poznań II sp. z o.o. oraz ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Bank”) do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 14.046.600 EUR, (…)

(…) pełna treść Raportu nr 6/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 4/2014 – 16.01.2014
Powołanie Członków Rady Nadzorczej MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie Treść.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („MLPG”) informuje, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MLPG w dniu 15 stycznia 2014 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Macieja Matusiaka oraz Pana Jacka Tucharza.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żaden z nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec MLPG, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz żaden z Nich nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ani Pan Maciej Matusiak, ani Pan Jacek Tucharz nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W celu pobrania Raportu Bieżącego nr 4/2014 oraz Życiorysów nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej, proszę kliknąć w link po prawej stronie.

Report no. 5/2014 – 16.01.2014
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

(…) pełna treść Raportu nr 5/2014 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 2/2014 – 15.01.2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („MLPG”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLPG, które odbyło się w dniu 15 stycznia 2014 roku, dysponowali 15.614.509 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy MLPG dzielący się na 18.113.255 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na NWZ w 86,2%.

Akcjonariuszami posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na NWZ MLPG w dniu 15.01.2014 roku byli:

1. CAJAMARCA HOLLAND B.V. z siedzibą w Delft, posiadająca 10.319.842 głosów, co stanowiło 66,09% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 56,97% ogólnej liczby głosów.

2. THESINGER Ltd. z siedzibą w Nikozji, posiadający 1.920.475 głosów, co stanowiło 12,30% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 10,60% ogólnej liczby głosów.

3. GRACECUP TRADING Ltd. z siedzibą w Nikozji, posiadająca 1.094.388 głosów, co stanowiło 7,01% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 6,04% ogólnej liczby głosów.

4. MIRO B.V. z siedzibą w Delft, posiadający 1.004.955 głosów, co stanowiło 6,44% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 5,55% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Report no. 3/2014 – 15.01.2014
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie 15 stycznia 2014r.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („MLPG”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MLPG w dniu 15 stycznia 2014 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Uchwały podjęte przez NWZ MLPG 15.01.2014r.

W celu pobrania Raportu Bieżącego nr 3/2014 oraz załącznika, proszę kliknąć w link po prawej stronie.

Report no. 1/2014 – 14.01.2014
Zmiana treści projektu Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie zwołanego na 15 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („MLPG”) informuje o zmianie treści projektu Uchwały nr 9 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, która ma być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLPG zwołanego na dzień 15 stycznia 2014 roku, na godz. 11.00 w Pruszkowie w hotelu ComfortBiznes Pruszków, przy ul. Bolesława Prusa 1. Nowa treść projektu Uchwały nr 9 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Report no. 20/2013 – 19.12.2013
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta – MLP Poznań I sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie umowy o ustanowienie zastawu finansowego i rejestrowego na udziałach w spółce MLP Poznań II sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2013 roku, spółka zależna Emitenta MLP Poznań I sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Zastawca”) zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) umowę o ustanowienie zastawu finansowego i rejestrowego na udziałach w MLP Poznań II sp. z o.o. („Umowa zastawu”).

(…) pełną treść Raportu nr 20/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 21/2013 – 19.12.2013
Wpis zastawu rejestrowego na akcjach w spółce zależnej Emitenta – MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż na mocy postawienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 09 grudnia 2013 roku (data wpływu 19 grudnia 2013 roku), w dniu 10 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał wpisu zastawu rejestrowego na wszystkich akcjach Emitenta posiadanych spółce zależnej MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.(dawniej MLP Tychy sp. z o.o.) z siedzibą w Pruszkowie, tj. 60.000 akcji imiennych serii A, każda o wartości nominalnej 1 zł, o łącznej wartości nominalnej 60.000 zł, stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym, zgodnie z umową o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach z dnia 27 listopada 2013 roku, zawartą przez Emitenta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Umowa Zastawu”). Zastaw został wpisany pod pozycją 2380729.

(…) pełną treść Raportu nr 21/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 19/2013 – 18.12.2013
Wpis zastawu rejestrowego na udziałach w spółce zależnej Emitenta – MLP sp. z o.o. w Pruszkowie

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż na mocy postawienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 21 listopada 2013 roku, w dniu 25 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał wpisu zastawu rejestrowego na wszystkich udziałach Emitenta posiadanych spółce zależnej MLP sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, zgodnie z umową o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na udziałach z dnia 7 listopada 2013 roku, zawartą przez Emitenta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Umowa Zastawu”). Zastaw został wpisany pod pozycją 2378669.

(…) pełną treść Raportu nr 19/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 17/2013/K – 17.12.2013
Korekta raportu bieżącego nr 17/2013 w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki MLP Group S.A. (“Spółka”) informuje, że w treści raportu bieżącego nr 17/2013 opublikowanego w dniu 13 grudnia 2013 roku omyłkowo została podana niewłaściwa data, na którą zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, tj. „14 stycznia 2014 roku”, podczas gdy powinno być „15 stycznia 2014 roku”. Treść załączników do raportu bieżącego nr 17/2013 (w tym ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki) pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Treść Raportu nr 17/2013/K można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 17/2013 – 13.12.2013
Ogłoszenie Zarządu MLP Group S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz Art. 12.1 pkt 1) i art. 14 Statutu Spółki, informuje o zwołaniu na dzień 14 stycznia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się o godzinie 11:00, w hotelu ComfortBiznes Pruszków, przy ul. Bolesława Prusa 1 w Pruszkowie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLP Group S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Report no. 18/2013 – 13.12.2013
Wybór biegłego rewidenta

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), informuje, iż w dniu 12 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 21.2 g) Statutu Spółki dokonała wyboru firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu uprawnionego do zbadania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata: 2013, 2014, 2015, a także dokonania przeglądu śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach obrotowych: 2014, 2015, 2016.

(…) pełna treść Raportu nr 18/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 16/2013 – 29.11.2013
Zawarcie aneksu do umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach w spółce zależnej Emitenta - MLP POZNAŃ II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, że w dniu 29 listopada 2013 roku Emitent zawarł z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) aneks do umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach w spółce zależnej Emitenta – MLP Poznań II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie („Umowa Zastawu”). Zmiana Umowy Zastawu nastąpiła w związku z udzieleniem przez Bank spółce zależnej Emitenta – MLP Poznań II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie („Spółka Zależna”) nowych kredytów na podstawie umowy kredytu nr 11/0002, zawartej pomiędzy Spółką Zależną a Bankiem w dniu 8 sierpnia 2011 roku zmienionej aneksem nr 1 z dnia 31 sierpnia 2011 roku i aneksem nr 2 z dnia 29 listopada 2013 roku („Umowa Kredytu”).

(…) pełna treść Raportu nr 16/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 14/2013 – 27.11.2013
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów zwykłych na wierzytelnościach pieniężnych.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, że w dniu 27 listopada 2013 roku spółka zależna Emitenta – MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów zwykłych na wierzytelnościach pieniężnych w spółce zależnej Emitenta – MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (spółki powstałej w wyniku przekształcenia spółki zależnej Emitenta MLP Tychy sp. z o.o.) z siedzibą w Pruszkowie („Umowa Zastawu”).

(…) pełna treść Raportu nr 14/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 15/2013 – 27.11.2013
Zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach w spółce zależnej Emitenta - MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pruszkowie.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, że w dniu 27 listopada 2013 roku Emitent zawarł z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach w spółce zależnej Emitenta – MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjną (wcześniej MLP Tychy sp z o.o.) z siedzibą w Pruszkowie („Umowa Zastawu”).

(…) pełna treść Raportu nr 15/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 12/2013 – 14.11.2013
Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MLP Group S.A. Dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C spółki MLP Group S.A.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił:

1) na podstawie Uchwały nr 1303/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku:

– wyznaczyć na 15 listopada 2013 roku dzień ostatniego notowania 3.018.876 (trzech milionów osiemnastu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu sześciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MLP Group S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMLPGR00025”.

(…) pełna treść Raportu nr 12/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 13/2013 – 14.11.2013
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu 14 listopada 2013 roku otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowano, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 833/13 z dnia 6 listopada 2013 roku, w dniu 18 listopada 2013 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 3.018.876 (trzy miliony osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN „PLMLPGR00017”.

(…) pełna treść Raportu nr 13/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 11/2013 – 07.11.2013
Zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na udziałach w spółce zależnej Emitenta - MLP Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, że w dniu 7 listopada 2013 roku Emitent zawarł z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na udziałach w spółce zależnej Emitenta – MLP Sp. z o.o. („Umowa Zastawu”). Umowa Zastawu została zawarta w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku obejmujących wszystkie kwoty, w tym kapitał i odsetki, odsetki za opóźnienie, opłaty, prowizje, zobowiązania, koszty, wydatki i kwoty wynikające z umowy kredytu nr CRD/39165/13, zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta – MLP Tychy Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie a Bankiem w dniu 5 marca 2013 roku („Umowa Kredytu”). Zgodnie z Umową Zastawu Emitent ustanowił na rzecz Banku zastaw rejestrowy oraz zastawy finansowe na będących własnością Emitenta 50 udziałach w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta – MLP Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki MLP Sp. z o.o. („Udziały”). Wartość ewidencyjna Udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 5.000 PLN. Udziały stanowią długoterminową lokatę kapitałową Emitenta.

(…) pełna treść Raportu nr 11/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 10/2013 – 06.11.2013
Rejestracja akcji serii C MLP Group S.A. w KDPW

1. Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, że w dniu 6 listopada 2013 roku powziął wiadomość o Uchwale Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych numer 833/13 z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie zarejestrowania 3.018.876 (trzy miliony osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, oraz nadania im kodu PLMLPGR00017. Rejestracja zostanie dokonana pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLMLPGR00017, z zastrzeżeniem ust. 2.

(…) pełna treść Raportu nr 10/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 9/2013 – 04.11.2013
Zmiana postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku spółki zależnej emitenta - MLP Bucharest Sud SRL.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, że w dniu 1 listopada 2013 roku Emitent powziął wiadomość o wydaniu w dniu 8 października 2013 roku przez Sąd w Bukareszcie, Wydział VII Cywilny (Tribunal Bucuresti, Sectia a VII-a Civila) postanowienia w przedmiocie zmiany postanowienia z dnia 9 kwietnia 2013 r. o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej Emitenta – MLP Bucharest Sud SRL z siedzibą w Bukareszcie z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku spółki MLP Bucharest Sud SRL.

Podstawą zmiany postanowienia było nieuzgodnienie przez wierzycieli planu restrukturyzacji spółki MLP Bucharest Sud SRL.

Likwidatorem spółki MLP Bucharest Sud SRL został EURO INSOL SPRL z siedzibą w Bukareszcie.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Report no. 8/2013 – 30.10.2013
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu 29 października 2013 roku Spółka powzięła wiadomość o wydaniu w dniu 29 października 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia dotyczącego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 3.018.876 akcji serii C.

(…) pełna treść Raportu nr 8/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 6/2013 – 28.10.2013
Zakończenie oferty publicznej akcji spółki MLP Group S.A.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej 754.719 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł każda oraz 3.018.876 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł każda („Oferta”). Terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w poniższym raporcie, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 października 2013 r.

(…) pełna treść Raportu nr 6/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 7/2013 – 28.10.2013
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013 r.: • 14 listopada 2013 r. – Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2013 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową.

(…) pełna treść Raportu nr 7/2013 można pobrać klikając w link po prawej stronie.

Report no. 5/2013 – 25.10.2013
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 października 2013 roku, otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowano, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 779/13 z dnia 21 października 2013 roku, w dniu 28 października 2013 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 15.094.379 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLMLPGR00017.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Report no. 1/2013 – 25.10.2013
Przystąpienie do systemu ESPI

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 października 2013 roku, Spółka przystępuje do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”) oraz rozpoczyna przekazywanie informacji za pomocą systemu ESPI.

Podstawa prawna:

Regulamin ESPI § 11 ust. 1

Report no. 2/2013 – 25.10.2013
Rejestracja PDA w KDPW

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że na podstawie Uchwały nr 782/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 23 października 2013 roku, w dniu dzisiejszym, tj. 25 października 2013 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpiła rejestracja 3.018.876 (trzy miliony osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda i oznaczenie ich kodem PLMLPGR00025.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Report no. 3/2013 – 25.10.2013
Dopuszczenie do obrotu akcji MLP Group S.A.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 1248/2013 z dnia 24 października 2013 roku postanowił dopuścić do obrotu na rynku równoległym:

1) Następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MLP Group S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda:

a) 11.440.000 (jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji serii A,

b) 3.654.379 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii B,

c) 3.018.876 (trzy miliony osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji serii C.

2) 3.018.876 (trzy miliony osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MLP Group S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda.

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w pkt. 1) lit. c), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii C. W związku z Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1248/2013 z dnia 24 października 2013 roku Spółka w dniu dzisiejszym rozpoczyna wypełnianie obowiązków informacyjnych spoczywających na emitentach papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Report no. 4/2013 – 25.10.2013
Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A i B oraz praw do akcji serii C MLP Group S.A.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił:

– na podstawie Uchwały nr 1250/2013 z dnia 25 października 2013 roku:

1) wprowadzić z dniem 28 października 2013 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MLP Group S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. najpóźniej w dniu 28 października 2013 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLMLPGR00017:

a) 11.440.000 (jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji serii A,

b) 3.654.379 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii B,

2) notować akcje spółki MLP Group S.A., o których mowa w pkt. 1), w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „MLPGROUP” i oznaczeniem „MLG”.

– na podstawie Uchwały 1251/2013 z dnia 25 października 2013 roku:

1) wprowadzić z dniem 28 października 2013 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 3.018.876 (trzy miliony osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MLP Group S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMLPGR00025”,

2) notować prawa do akcji spółki MLP Group S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „MLPGROUP-PDA” i oznaczeniem „MLGA”.

Dzień 28 października 2013 roku będzie pierwszym dniem notowań wyżej wymienionych papierów wartościowych w obrocie na rynku równoległym.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §34 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Clients

more