Dane finansowe

Aktualne dane naszej spółki

Aktywa netto MLP Group w 2016 r. wzrosły o 4,4%

 

MLP Group, deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, na koniec grudnia 2016 r. posiadał wartość aktywów na poziomie 1,18 mld zł oraz aktywów netto (kapitałów własnych) na poziomie 675,7 mln zł, czyli o 4,4% wyższym niż rok wcześniej, a uwzględniając wypłaconą dywidendę wzrost wyniósł aż 10,8%. Przez cały 2016 rok Grupa wypracowała 66,4 mln zł zysku netto. Z kolei skonsolidowane przychody wyniosły 101 mln zł.

MLP Group w 2016 r. realizowało projekty inwestycyjne o łącznej powierzchni 105,9 tys. m², z czego zakończona została budowa projektów o powierzchni 29,5 tys. m². W minionym roku MLP Group zakupiło grunt pod realizację nowego parku logistycznego MLP Czeladź oraz rozpoczęło realizację nowych inwestycji w parkach: MLP Pruszków II, MLP Wrocław, MLP Lublin, MLP Poznań. Na koniec 2016 roku Grupa miała wybudowanych 306,4 tys. m2, z których wynajęte było 290,9 tys. m2. To oznacza, że wskaźnik pustostanów był na poziomie 5%. Jednocześnie w trakcie budowy i w przygotowaniu było ponad 94,6 tys. m2 powierzchni, z czego ponad 85% było już objęte umowami najmu.

 

Podstawowe wskaźniki finansowe (2016)

  • Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 65,7%
  • Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące) 2,02
  • Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 42,6%
  • Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (zysk netto/aktywa ogółem) 5,6%
  • Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) (zysk netto/kapitał własny) 9,8%

 

MLP Group podstawowe dane finansowe (mln zł)
W mln złotych 2012 2013 2014 2015 2016
Przychody 86,1 92,1 102,8 102,1 101,0
Wynik z aktualizacji
nieruchomości inwestycyjnych
19 16,5 47,4 19,7 58,3
Koszt sprzedaży i ogólnego zarządu (33,3) (39,9) (40,4) (42,9) (54,7)
Wynik operacyjny 72,9 118,3 106,2 81,5 102,4
Wynik netto 57,0 56,6 54,8 74,6 66,4
Aktywa razem 989,2 1095,4 1234,4 1126,2 1178,0
Zobowiązania długoterminowe 454,5 475,7 552,6 403,7 435,1
Zobowiązania krótkoterminowe 160,5 110,8 124,0 75,1 67,1
Kapitał własny 374,2 508,9 557,9 647,4 675,7
Kapitał zakładowy 3,8 4,5 4,5 4,5 4,5
Liczba akcji (szt.) 15094379 18113255 18113255 18113255 18113255
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda (zł/akcje)
0 0 0 2,3 2,3

Klienci

więcej